สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ 

-วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมทางการเงินและสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการออม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพด้านการเงินและการออม

- เสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

- ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์

- ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบการบริการให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- สร้างรายได้และลดต้นทุนทางการเงิน

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในแหล่งที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ

                - สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกรู้จักการออมมากขึ้นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-300120  Fax.034-300120