สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเต็ล ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

    
" บริการด้วยใจ  รับใช้สมาชิก " 

 


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในส่วนของหน่วย ภ.จว.สุพรรณบุรี,ข้าราชการบำนาญและสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในส่วนของหน่วย ภ.จว.สุพรรณบุรี,ข้าราชการบำนาญและสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 
 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯและตัวอย่างบัตรลงคะแนน
 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560  
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 หน่วย ภ.จว.สุพรรณบุรี
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 หน่วย ข้าราชการบำนาญ
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 หน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอต. รอบที่ 1/2561 (อายุไม่เกิน 57 ปี) ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2560
 

                            

 

 

 กิจกรรมและข่าวเด่นของสหกรณ์ฯ

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมือวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

  การลงมติเลือกคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนเมษายน  2560  เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560  ณ   ห้องประชุม 1  อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)
 


 
 

 พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง
ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

  

               


        
           


    อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินปันผล
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 7%
 ต่อปี    
             อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 7%ต่อปี
             อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4% ต่อปี (ทบดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)
             อัตราเงินปันผลปี 2559 = 6.00%
             อัตราเงินเฉลี่ยคืน ปี 2559 =6.50%
                                         


ข่าวสาร
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156