สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
 

อายุการเป็นสมาชิก

กู้ได้(เท่า)ของเงินได้รายเดือน

รวมเงินประจำตำแหน่ง

วงเงินกู้สามัญไม่เกิน

(บาท)

เงินได้รายเดือนขั้นต่ำ

(บาท)

ต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่า

(บาท)

3  เดือน

30

  ไม่เกิน  250,000

ไม่กำหนด

20,000

3  เดือน

30

  ตั้งแต่   250,000     -  300,000

8,350

40,000

3  เดือน

30

  ตั้งแต่   300,001     -  400,000

10,000

80,000

3  เดือน

30

  ตั้งแต่   400,001     -  500,000

13,350

100,000

3  เดือน

30

  ตั้งแต่   500,001     -  1,000,000

 

150,000

3  เดือน

30

  ตั้งแต่   1,000,001  -  1,500,000

 

200,000

กู้หุ้นตนเอง

-

  ไม่เกินหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ

-

-

 

หลักเกณฑ์การชำระหนี้เงินกู้สามัญ

 

ลำดับที่

วงเงินกู้สามัญ

ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ไม่เกิน

(งวด)

จำนวนเงินงวดต้นหนี้ส่งชำระ

(บาท)

1

  ไม่เกิน  250,000  บาท

72  งวด หรือ  6  ปี

3,500

2

  ตั้งแต่   250,001 – 300,000  บาท

84  งวด หรือ  7  ปี

4,000

3

  ตั้งแต่   300,001 – 400,001  บาท

96  งวด หรือ  8  ปี

4,500

4

  ตั้งแต่   400,001 – 500,000  บาท

108  งวด  หรือ  9  ปี

5,000

5

  กู้เกินกว่า  500,001 – 1,500,000 บาท

  (กรณีใช้เงินหุ้นค้ำประกันเงินกู้)

108  งวด  หรือ  9  ปี

5,000 บาทขึ้นไป

 (ภายในอายุราชการที่เหลือก่อนการ-เกษียณอายุราชการ)

ในกรณีที่ต้องการผ่อนชำระมากกว่าที่สหกรณ์ฯกำหนด  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยโดยตรง

                                                สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

                                                สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท

                                                ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

                                                โทรศัพท์/โทรสาร.  0 3553 5682

 

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้

.. 2552

 

----------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด ข้อ  61(8) และข้อ 89 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  10/2552  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.. 2552  ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1.       ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด   ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.. 2552”

                ข้อ 2.       ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2552 เป็นต้นไป

                ข้อ 3.      ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ   มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น

 

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

                ข้อ 4.      ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(2)  เงินกู้สามัญ

(3)  เงินกู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

                ข้อ 5.      สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น

                ข้อ 6.      การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

                ข้อ 7.      สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                ข้อ 8.      การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)          ต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                ข้อ 9.      การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น

                                ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

 

หมวด 2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

-     2     -

 

                ข้อ 10.     การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร   เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

                ข้อ 11.     เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                                ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกัน จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้

                ข้อ 12.     หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                ข้อ 13.     การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันสี่งวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

 

หมวด 3

เงินกู้สามัญ

                ข้อ 14.     การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้

                ข้อ 15.     คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

                ข้อ 16.     จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวมสิบห้าเดือน ของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้

16.1     เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสามเดือน และมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท กู้ได้สิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

16.2    เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหกเดือน และมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาท กู้ได้สิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

16.3    เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาท กู้ได้สิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

16.4    เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือน และมีเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาท กู้ได้สิบห้าเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

                                ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน

                ข้อ 17.     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 16 สุดแต่กรณีไม่ได้

                ข้อ 18.     ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้

(1)  เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

-     3     -

 

(2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจำนวนน้อย พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวน

     มาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จำนวนเงินกู้ที่นำมาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุ

     ฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย

ทั้งนี้    เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้         เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ

วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

                ข้อ 19.     หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี มีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                                ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้(ถ้ามี) ก็ดีมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1)  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้        ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสม

ควรซึ่งมีเงินได้รายเดือนเท่ากันหรือมากกว่าผู้กู้ จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับจำนวนเงินกู้สามัญที่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ไม่เกินกว่าเจ็ดหมื่นบาท

(2)  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้       ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสม

ควรซึ่งมีเงินได้รายเดือนเท่ากันหรือมากกว่าผู้กู้ จำนวนสองคนเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับจำนวนเงินกู้สามัญที่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าเจ็ดหมื่นบาทขึ้นไป

ทั้งนี้  การค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเป็นการค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วน

ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด

                                เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าสองคนก็ได้  สมาชิกผู้ค้ำประกันจะต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้   และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สิน

ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยจำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 16 วรรคแรกไม่ได้

                                เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตาย  หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ         หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

                                การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ      ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

                                อนึ่ง ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้   ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

(1)   มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

(2)   มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

                ข้อ 20.      การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบสองงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

-      4     -

 

(ก)  เงินกู้สามัญ ตามข้อ 16.1  ให้มีกำหนดส่งชำระไม่เกินสามสิบหกงวด

(ข)  เงินกู้สามัญ ตามข้อ 16.2  ให้มีกำหนดส่งชำระไม่เกินสี่สิบแปดงวด

(ค)  เงินกู้สามัญ ตามข้อ 16.3  ให้มีกำหนดส่งชำระไม่เกินหกสิบงวด

(ง)  เงินกู้สามัญ ตามข้อ 16.4  ให้มีกำหนดส่งชำระไม่เกินเจ็ดสิบสองงวด

                                ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษคณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

 

หมวด 4

ดอกเบี้ยเงินกู้

                ข้อ 21.     ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบสองต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

                ข้อ 22.     ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

 

หมวด 5

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้

                ข้อ 23.     ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายได้เกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                ข้อ 24.     ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า

(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

(2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี

     ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด

     ชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

ข้อ 25.   ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 24   ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทน

ผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

                ข้อ 26.  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ำประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 40     ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำนั้นได้

 

                                                                ประกาศ    วันที่  30  มิถุนายน  ..  2552

 

                                                      (ลงชื่อ)  พลตำรวจตรี              

                                                                                                                         ( ปราโมทย์   ไทรหอมหวล )

                                                                                                         ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156