สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน
  

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

................................................................


หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ 1.  ชื่อ ประเภท  และที่ตั้งสำนักงาน

          ชื่อ                 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
                                suphanburi police saving and credit cooperative limited

         ประเภท            สหกรณ์ออมทรัพย์

         ที่ตั้งสำนักงาน    เลขที่ 193  ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท    หมู่ที่ 1    ตำบลสนามชัย    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี

                                   สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

    ตราของสหกรณ์   มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

(ประกอบคำอธิบายต่างๆ) เป็นรูปอาร์มตำรวจภายในตรงกลางเป็นรูปสองมืออุ้มตราโล่ห์  เขน  สัญลักษณ์ตำรวจ 
หมายถึง  การออมทรัพย์ของตำรวจ   ถัดมาเป็นดวงช่อชัยพฤกษ์   ด้านล่างเป็นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

 

                                                  หมวด 2 
                                      วัตถุประสงค์
          
ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
          
   (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
             (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
             (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
             (4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
             (5)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก
  
          (6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   
         (7)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
  
          (8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   
         (9)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญกิจการสหกรณ์
  
          (10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
   
         (11)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
  
          (12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
  
          (13)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
  
          (14)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
  
          (15)  ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
  
          (16)  กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
  
          (17)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
  
          (18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
             (19)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

                                                   หมวด 3
                                                      ทุน

           ข้อ 3  ที่มาของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                     (1)  ออกหุ้น
                     (2)  รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น
                     (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
                     (4)  สะสมทุนสำรองและทุนอื่นๆ
                     (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

          ข้อ 4  การออกหุ้น    สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
          ข้อ 5  การถือหุ้น      สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด  ก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
          สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
          ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
          ข้อ 6  การชำระค่าหุ้นรายเดือน   การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
          เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัอนไม่สุจรติของตนคณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้
          ข้อ 7  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่ต้อยกว่า...หนึ่งร้อยแปดสิบ...เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า...สองแสนห้าหมื่น...บาท  และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
          ข้อ 8  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดำเนินงาน

          ข้อ 9  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
          ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
          ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้

          ข้อ 10  การให้เงินกู้     เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
                     (1)  สมาชิกของสหกรณ์
                     (2)  สหกรณ์อื่น
          การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้ และระเบียบของสหกรณ์
          ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแห่งการให้เงินกู้  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
          การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
          สมาชิก  หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
          ข้อ 11  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
          ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
          ข้อ 12  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้   
                      (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
                      (2)  เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย  เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้  ตามระเบียบของสหกรณ์
                      (3)  เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
                      ข้อ 13  ดอกเบี้ยเงินกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก  ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
                      ข้อ  14  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
                      ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
                                (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
                                (2)  เมื่อปรากฎต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
                                (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
                                (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
                      ในกรณีที่ผู้คำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ  คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ
                     ข้อ 15  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  ผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย  หลือลาออกราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

                    ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน

                    ข้อ 17  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
                    ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง
                    ข้อ 18  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

                    ข้อ 19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้
                                (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ  รวมเป็นสองคน
                                (2)  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน(1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
                    อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  เช็ค  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์(ถ้ามี) เป็นสำคัญด้วย
                    ข้อ 20  การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
                    ข้อ 21  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
                    ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
                    ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงทรัพย์สิน  หนี้สิน  และทุนของ  สหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
                    วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด   ณ   วันที่...........30  กันยายน.....................ของทุกปี
                     ข้อ 22  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
                     ให้คณะกรรมการดำเนินการเสินรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
                     อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้   ณ   สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
                     ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  เห็นสมควรให้มีขึ้น
                     ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
                     ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
                     สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์

                    ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
                    ข้อ 25 การกำกับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้ และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้
                    ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
                    ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด

กำไรสุทธิประจำปี

                   ข้อ 27  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฎว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
                   กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
                   (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฏกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
                   ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
                   (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
                   (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
                   (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งชที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม(1)
                   (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์
                   (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์
                   (7)  เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไมเกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
                   (8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
                   (9)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)ให้จัดสำรรเป็นสำรองทั้งสิ้น

ทุนสำรอง

                ข้อ 28 ที่มาแห่งทุนสำรอง  นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อง 27 แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
                    อนึ่ง  จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป้นทุนสำรอง
                    กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
                   ข้อ 29  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
                   ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองแก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก

                   ข้อ 30  สมาชิก    สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
                               (1)  ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
                               (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
                   ข้อ 31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                               (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
                               (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
                               (3)  เป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำในสังกัด...ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...
                               (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
                               (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
                    ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก    ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า...ชั้นสัญญาบัตร...คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า...ชั้นสัญญาบัตร...ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
                    เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเป็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมคราวถัดไปทราบ
                   ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
                   ข้อ 33  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก    ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ...สิบบาท...บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
                   ข้อ 34  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก   ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
                              
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
                               (1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
                               (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
                               (3)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                               (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
                               (5)  สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
                              
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
                               (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
                               (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
                               (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
                               (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
                               (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
               ข้อ 35  สมาชิกย้ายสังกัด    สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้และเงินฝาก(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
                ข้อ 36  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย  หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 31(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 32  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34  ทั้งนี้  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
               การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
               ข้อ 37  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติและที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

               ข้อ  38  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
                 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
                 เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกตามมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 44  วรรคแรกและข้อ 45
                 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

 

             

 

                        


 
 

 พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง
ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

  

               


        
           

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156