สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน


            สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   27 ธันวาคม 2519 และได้ดำเนินการประกอบธุรกิจการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2520 โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเป็นแหล่งกลางในการออมเงิน   มีการจัดสรรเงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   และเงินกู้พิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่สมาชิก เพื่อจะได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นต่าง ๆ เป็นแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก และนำเงินรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกกลับคืนให้แก่สมาชิกที่ออมเงินกับสหกรณ์ในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

SUPHANBU POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,LIMITED

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682

E-mail  polis saving_sp@hotmail.com


 
 

 พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง
ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

  

               


        
           
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156