สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน


จำนวนสมาชิก จำนวนการถือหุ้นและหนี้ของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552

********************************************

ลำดับ

 หน่วย

 จำนวน
สมาชิก

มี
หนี้ 

ไม่มี
หนี้

 ทุน
เรือนหุ้น

 เงินกู้สามัญ

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 หมายเหตุ

 1

 สภ.ดอนเจดีย์

 72 

 52

20 

8,678,900 

10,808,960

2,500

 

 2

 สภ.ด่านช้าง

 105

 97

 8

15,373,750

35,187,556.66

80,500

 

 3

 สภ.เดิมบางฯ

 101

 90

 11

 14,083,150

18,364,800

32,500

 

 4

 สมาชิก ตจว.

 67

 43

 24

 23,360,070

8,143,200.52

0

 

 5

 สภ.ทุ่งคลี

 45

 34

 11

 7,605,220

9,280,500

18,000

 

 6

 สภ.ทุ่งคอก

 49

 34

 15

 7,960,900

7,726,000

12,500

 

 7

 นปพ.

 14

 12

 2

 1,332,100

2,623,400

22,500

 

 8

 สภ.บางตาเถร

 34

 27

 7

 4,647,800

4,332,460

2,500

 

 9

 สภ.บางปลาม้า

 73

 63

 10

 9,551,680

15,081,500

57,500

 

 10

 ข้าราชการบำนาญ

 77

 51

 26

 22,926,300

9,764,193.70

20,250

 

 11

 พิเศษ รอเรียกเก็บ

 8

 6

 2

 1,450,500

982,655.54

0

 

 12

 ภ.จว.สุพรรณบุรี

 50

 39

 11

 17723410

12,649,660

34,000

 

 13

 สภ.เมืองฯ

 202

 169

 33

 26,893,400

40,899,000

100,000

 

 14

 วิทยาการฯ

 5

 3

 2

 1,587,800

514,000

0

 

 15

 สภ.ศรีประจันต์

 81

 64

 17

 10,082,500

11,376,052.65

225,000

 

 16

 สภ.สระแก้ว

 40

 34

 6

 5,191,800

7,877,700

40,000

 

 17

 สภ.สระยายโสม

 37

 28

 9

 3,934,890

8,477,500

17,500

 

 18

 สหกรณ์ฯ

 5

 4

 1

 127,300

740,000

17,500

 

 19

 สภ.สองพี่น้อง

 88

 77

 11

 29,805,400

19,000,000

47,500

 

 20

 สภ.สามชุก

 78

 54

 24

 11,153,120

12,104,556.65

72,500

 

 21

 สภ.หนองหญ้าไซ

 59

 52

 7

 6,835,200

12,872,226.90

45,000

 

 22

 สภ.องค์พระ

 35

 29

 6

 4,982,800

14,441,000

27,500

 

 23

 สภ.อู่ทอง

 113

 87

 26

 16,787,590

18,551,960

50,000

 

 

รวม 

 1438

 1149

 289

 252,075,580

281,798,882.62

722,750

 


 
 

 พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง
ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

  

               


        
           
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156