สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน

รายชื่อเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

 

 

ชื่อ-นามสกุล    พ.ต.ท.ทวีวิชญ์  วงศ์วิเศษ
ตำแหน่ง    ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

   
  ชื่อ-นามสกุล    ร.ต.ท.สมโภชน์  คำพา
ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ
   
  ชื่อ นามสกุล   นางยุพิน  โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   
  ชื่อ นามสกุล   นางสาวภฤศมน  มะปรางหวาน
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บัญชี
   
  ชื่อ นามสกุล   นายนิภัทร์  บูรณะกนก
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  ชื่อ นามสกุล   นางณัฐนิช  บุญธรรม
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
   
  ชื่อ นามสกุล   นางสาวลัดดาวัลย์  จันทวาศ
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การเงิน
 
  ชื่อ นามสกุล   นางสาวอารีย์รัตน์  อุตะมะ
ตำแหน่ง   พนักงานทำความสะอาด
   
  ชื่อ นามสกุล   นายดวง  ขำอรุณ
ตำแหน่ง   พนักงานทำความสะอาด

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156