สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ข้อมูลพื่นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน/ประวัติ

เกี่ยวกับสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
กิจกรรมสหกรณ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
ทดสอบคำนวนปันผล
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน

  

 


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี  จำกัด 


       พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง
ประธานกรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
  พ.ต.อ.เชิดศักดิ์   เฉลียวศิลป์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
  พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม
กรรมการและเหรัญญิก
  พ.ต.อ.สมบัติ   อ่อนสมบูรณ์
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.อภิวัฒน์  ไพฑูรย์
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.อภิชิต   สุรพินิจ
กรรมการดำเนินการ

  พ.ต.อ.สมพร   พุกหอม
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.สุเทพ   ไพบูลย์ผล
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.ไพฑูร   ตันเจริญรัตน์
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย   ชวนชม
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.ยิ่งยส    เขินอำนวย
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.ภูวดิท  คงเพ็ชร
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.อ.บัญชา  ศรีรุจิเมธากร
กรรมการดำเนินการ
  พ.ต.ท.ภุชงค์   พงษ์นาค
กรรมการดำเนินการและเลขานุการ


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156