สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด

News

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเต็ล ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Page >> 1


กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเต็ล ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
 193 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3553-5682
E-mail :
sp_policesaving@hotmail.com
ยุพิน โพธิ์ทอง  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ 094-1536156