สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทยขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
เว็บไซด์

1.ภาพป้ายศูนย์เรียนรู้

2.ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้

เปิอป้ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2558

โดยได้รับเกียรติจากนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี


3.แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

4.แบบข้อมูลสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

 

แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

1. บทสรุปของสหกรณ์

          1) ประวัติสหกรณ์     

                             สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ที่  4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 9  กันยายน  2520  ทะเบียนเลขที่ กสก. 73/2520  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีเขตท้องที่ดำเนินงาน 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ในอำเภอพร้าว 

 

สมาชิกและกลุ่มสมาชิก

 

 1.  ตำบลสันทราย       จำนวน      10     กลุ่ม           สมาชิก       573      ครอบครัว

           2.  ตำบลป่าไหน่         จำนวน        9     กลุ่ม           สมาชิก       387      ครอบครัว

           3.  ตำบลป่าตุ้ม          จำนวน        8     กลุ่ม           สมาชิก       278      ครอบครัว

           4.  ตำบลบ้านโป่ง        จำนวน        9     กลุ่ม           สมาชิก       410      ครอบครัว

           5.  ตำบลน้ำแพร่         จำนวน        6     กลุ่ม           สมาชิก       250      ครอบครัว

           6.  ตำบลทุ่งหลวง        จำนวน        4     กลุ่ม           สมาชิก       131      ครอบครัว

           7.  ตำบลเขื่อนผาก      จำนวน         7     กลุ่ม          สมาชิก       308      ครอบครัว

           8.   ตำบลแม่แวน        จำนวน        8     กลุ่ม           สมาชิก       290      ครอบครัว

           9.  ตำบลแม่ปั๋ง           จำนวน       10    กลุ่ม           สมาชิก       431      ครอบครัว

          10.  ตำบลเวียง           จำนวน         4    กลุ่ม           สมาชิก       200      ครอบครัว

          11.  ตำบลโหล่งขอด     จำนวน         6    กลุ่ม                      สมาชิก       332      ครอบครัว

12.   สมาชิกสมทบ                                                            374      ครอบครัว

  รวม                      จำนวน       82  กลุ่ม            สมาชิก    3,964     ครอบครัว

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

   ใส่ใจสมาชิก                      ธุรกิจก้าวไกล

   บริการฉับไว                      ก้าวไกลด้วยความคิด

   เป็นมิตรทุกองค์กร               เอื้ออาทรต่อชุมชน

                                สหกรณ์มั่นคง                      ยืนยงตลอดไป

                                            ภารกิจ (MISSION)

ภารกิจที่  1   พัฒนาธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกไดรับ                                ประโยชน์สูงสุด และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งสหกรณ์ต่าง ๆ และภาคเอกชน

ภารกิจที่  2  พัฒนาและสร้างศรัทธาให้แก่สมาชิก ให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่การเป็นสมาชิกให้มีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

ภารกิจที่  3  พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน การบริการให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจ                            สูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน

ภารกิจที่ 4  พัฒนาด้านบริหารจัดการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

                                          นโยบายของสหกรณ์ (Policy)

1.     ขยายการรับสมาชิกใหม่  ทั้งสามัญและสมทบ ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอพร้าว

2.     ส่งเสริมการระดมทุน โดยการระดมหุ้น  และเงินออมจากสมาชิก 

3.     ลดดอกเบี้ยเงินกู้  เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิก

4.     ส่งเสริม  และฟื้นฟูอาชีพ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ

5.     ขยายธุรกิจบริการ การตลาด และแปรรูปผลิตผล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

6.    ส่งเสริมอาชีพในหมู่สมาชิก  และพัฒนาอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี         สหกรณ์

7.   ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก คู่สมรส  และ        ชุมชน

8.  นำระบบการาบริหารงานยุคใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร  และมีการติดตามประเมินผล

9.  การบริหารธุรกิจ  ทำแบบครบวงจร  มีการขยายธุรกิจ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิก  และชุมชน

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

                    สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์     รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

           การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่สมาชิก   การรับฝากเงิน   การจัดหาสินค้า  ปัจจัยการผลิตหรือสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิก  การส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิก  การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย  การแปรรูปผลผลิตออกจำหน่าย และการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก และกระทำการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  คำสั่งตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

 

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

          สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด มีภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจ  1  แผนก   ดังนี้

          1.  ธุรกิจสินเชื่อ  สหกรณ์ ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อนำไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ฯ ของสหกรณ์ วงเงินให้สมาชิกกู้ยืมแต่ละรายไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท/ปี  แบ่งตามวัตถุประสงค์อยู่   5  ประเภท ดังนี้

1.  เงินกู้ระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 150,000  บาท กำหนดชำระภายใน 1 ปี

          1.1   บุคคลค้ำประกันวงเงินสูงสุดไม่เกิน   100,000    บาท

          1.2   หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุด      150,000   บาท

          1.3   หุ้นค้ำประกันได้ร้อยละ  70  ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ วงเงินไม่เกิน 150,000  บาท

2.  วงเงินกู้ยืมระยะปานกลาง กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท   กำหนดชำระภายใน  5  ปี

3.  วงเงินกู้ยืมระยะยาว กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท กำหนดชำระภายใน  10  ปี

4.  วงเงินกู้วัสดุการเกษตร วงเงินสูงสุดไม่เกิน   50,000  บาท กำหนดชำระภายใน   1  ปี

5.  วงเงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

     5.1   เพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน   1,000,000  บาท กำหนดชำระภายใน 10 ปี  (120)  งวด

     5.2          เพื่อซื้อรถแทรกเตอร์/รถไถนาวงเงินไม่เกิน  1,000,000  บาทกำหนดชำระภายใน 5 ปี  (60)  งวด

     5.3   เพื่อซื้อรถยนต์ วงเงินไม่เกิน  1,000,000 บาทกำหนดชำระภายใน 5 ปี (60)  งวด

     5.4   เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ วงเงินไม่เกิน  80,000  บาท กำหนดชำระภายใน 3 ปี  (36)  งวด

     5.5   เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน  50,000 บาท กำหนดชำระภายใน 2 ปี  (24)  งวด

     5.6    เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน  30,000 บาทกำหนดชำระภายใน 2 ปี  (24)  งวด

         2.  การรับฝากเงิน   สหกรณ์ฯรับฝากเงินจากสมาชิก โดยเปิดบริการรับฝาก – ถอน  ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . ทุกวันทำการ(วันจันทร์ – วันเสาร์)  สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากแก่สมาชิกสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ปัจจุบันสหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิกอยู่ 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

           

         3.  ธุรกิจการซื้อ    สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ตามความต้องการ  ได้แก่ วัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้คอยบริการที่ร้านค้าของสหกรณ์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . วันจันทร์ – วันเสาร์ โดยทางสหกรณ์มีรถบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี

 

          4.   ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง     สหกรณ์ฯเริ่มเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตั้งแต่ปี   2545 เป็นสถานีบริการขนาด 4 ตู้ (8 มือจ่าย) โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  แก๊สโซฮอล์ 91   แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องทุกชนิด ในราคาที่ยุติธรรม  เริ่มเปิดสถานีบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 . ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สถานีบริการใหญ่ของสหกรณ์ และปั๊มหลอดซึ่งอยู่ตามสาขาหมู่บ้านของสมาชิก จำนวน 15

                  

         5.  ธุรกิจการขาย  สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกปีทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตทั้งพืชไร่ และพืชสวนตามแผนงาน ตามฤดูกาล หรือโครงการที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมแบบครบวงจร ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ต้นกระดาษ   

 

             6.  ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  สหกรณ์ ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ภายใต้การส่งเสริม กำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 6 ออกจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยการสนับสนุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

         7.  ธุรกิจแปรรูป  (โรงสีข้าว)  สหกรณ์ฯ ได้ก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน จำนวน 2 โรงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์(เงินกู้ยืม) และเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถรองรับผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปออกจำหน่าย เป็นข้าวสาร  จำหน่ายให้กับสมาชิก และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

             นอกเหนือจากการสร้างโรงสีข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้ว สหกรณ์ ฯ ยังได้ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดกำลังอบ 120 ตัน โดยการสนับเงินกู้ยืม จำนวน 14 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และได้ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดกำลังผลิต 480 ตัน/วัน เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเก็บเกี่ยวข้าวสดจากพี่น้องเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวจากข้าวแห้งเป็นข้าวสดตามสภาพภูมิอากาศ

 

             และนอกจากนั้นสหกรณ์ ยังได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลปี 2555/56 ร่วมกับองค์การคลังสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมถึงเพิ่มทางเลือก ช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับสมาชิกและชาวนา ทั้งข้าวนาปีและนาปรัง

 

             สหกรณ์ ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวแบบครบวงจรร่วม โดยสหกรณ์มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

             1.  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกได้รับทราบ โดยการนัดประชุมประธานกลุ่มเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการ และนัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ตามกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านและชุมชน

             2.   สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่บ้านประธานกลุ่ม หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

             3.  ประชุมชี้แจงเงื่อนไข รายละเอียดโครงการ วิธีปฏิบัติ ให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

             4.  สหกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ไร่ละไม่เกิน 5,000 บาท ประกอบด้วย

                   4.1  เมล็ดพันธุ์ข้าว

                   4.2  ปุ๋ย ยา  น้ำมัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

                   4. 3  เงินทุน  

             5.  สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตออกเยี่ยมแปลงผลิตข้าวในนาของสมาชิก และให้คำแนะนำแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการ

             6.  มีการประกันราคารับซื้อขั้นต่ำให้กับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

             7.  สหกรณ์รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกเมล็ดในราคาท้องตลาดแต่ถ้ากรณีราคาท้องตลาดต่ำกว่าราคาประกัน สหกรณ์ ฯ รับซื้อในราคาประกันขั้นต่ำที่กำหนดไว้

 

                   แผนกสวัสดิการสังคม (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์)                     

           ทางสหกรณ์ฯได้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไว้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและคู่สมรส แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคู่สมรส เวลาเจ็บป่วย  ทางสหกรณ์จะมีเงินกองทุนไว้คอยช่วยเหลือ เมื่อสมาชิกถึงแก่ชีวิต

โครงการที่สหกรณ์ดำเนินการเพื่อสมาชิกและชุมชน

         

          1.  โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนและนอกจากนั้นยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ กำหนดถวายทุกวันที่ 9 กันยายน ทุกปีๆละ 2 วัด

          2.  โครงการออมทรัพย์กระบอกไม้ไผ่ เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมเงินให้กับสมาชิกและเยาวชนให้มีนิสัยรักการออมและดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชื่อโครงการคิดถึงสหกรณ์ก่อนนอนคืนละบาท กำหนดผ่าออมทรัพย์กระบอกไม้ไผ่ทุกวันที่ 9 กันยายน ของทุกปี

          3. โครงการจัดงานวันข้าวหอมมะลิอำเภอพร้าว  เพื่อสร้างคุณค่าข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าวให้อยู่คู่กับอำเภอพร้าว  นอกจากนั้นข้าวหอมมะลิยังสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพร้าวจนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

          4.  โครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของผู้นำสหกรณ์และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว

          5.  โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน  96.76 MHz. เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิกและประชาชนในเขตพื้นที่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านคลื่นวิทยุชุมชน และเปิดกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอพร้าว ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานตนเองให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

1.  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ในระดับฟาร์ม  ร่วมกับกรมการข้าว    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.   โครงการยกระดับการจัดการโรงสีข้าวตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับ AEC

          -  มาตรฐาน GMP  CODEX สนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร       และสหกรณ์

          -  มาตรฐาน HACCP  สนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

          -   มาตรฐานISO 9001 – 2008 สนับสนุนงบประมาณโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

          -   มาตรฐาน OPOAI (1 Province 1 Agro industrial Product) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงาน       อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม

          -   มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ.4403-2553)

          -   มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4400-2552)

          -   ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทะเบียนที่ กอท.ฮล. D 453/2557 จากสำนักงานคณะกรรมการ        กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

              -  ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

 

และทางสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด พร้อมพัฒนาคุณภาพการผลิตมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 22000

 

3.  โครงการพัฒนาและวิจัย  “การประเมินการสูญเสียเชิงปริมาณและคุณภาพของข้าวเปลือกขณะเก็บรักษา” ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.   โครงการพัฒนาและวิจัย สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรรมไทย  เรื่อง “ การเพิ่มกำลังการผลิต/ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.   โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม

6.   โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวในข้าวกล้องบรรจุถุง  ร่วมกับ  คณะผลิตกรรมการ   เกษตร    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

          2) อัตลักษณ์ / ความเข้มแข็งของสหกรณ์

2.1  สมาชิกสหกรณ์ มีความสำนึกในการเป็นเจ้าของสหกรณ์และมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์สามารถ
ที่จะยึดเป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได้
  จึงมีความภักดีกับสหกรณ์ ให้ความร่วมมือและอุดหนุนกิจการ และธุรกิจของสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อสหกรณ์

                   2.2  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นกรรมการฝ่าย อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความจำเป็น มีความเสียสละไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องในทางมิชอบ มีความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำงาน และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยดี

           2.3 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ความสามารถ รู้จักงานในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาให้กับงานของสหกรณ์ บริการสมาชิกด้วยความจริงใจ ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีและปฏิบัติงานตามแผนงาน และนโยบายของคณะกรรมการสหกรณ์ที่กำหนดไว้                 

           2.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ แนะนำให้ทางสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นนักประสานงานที่ดี   

                          

          3) การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่โดดเด่น และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิก

          สหกรณ์ ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพแบบครบวงจร โดยรับซื้อคืนในราคาที่เป็นธรรม

          3.1  โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราเกลียวเชือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2545 จัดโดย กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สมาคมโรงสีข้าวไทยเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2545       

          3.2  ข้าวสารสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับห้าดาว  ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2546 ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  (OTOP Product Champion)  โดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ณ. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546

          3.3   ข้าวสารสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เป็นสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2546 ระดับห้าดาว (CHIANGMAI OTOP PRODUCT CHAMPION 2003 FIRST GRADE) ประเภทผลผลิตทางการเกษตร โดยนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ. วันที่ 28 สิงหาคม 2546

          3.4 ข้าวสาร สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสองดาว ประจำปี 2547 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2547 (OTOP Product Champion) โดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  ณ. วันที่ 9 ธันวาคม 2547

          3.5   ข้าวสาร สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ปี พ.ศ. 2549 ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 (OTOP Product Champion) โดยนายพงศ์โพยม  วาศภูติ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ระดับภูมิภาค

          3.6 ข้าวสารหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ ของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางสาวสุพัตรา  ธนเสนีย์วัฒน์   อธิบดีกรมส่งแสริมสหกรณ์ ณ. วันที่ 27 มีนาคม 2552

          3.7  รางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเด่น ในงานมหกรรมข้าวภาคเหนือ ประจำปี  2553 จัดโดย กระทรวงพาณิชย์

          3.8  สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีผลลงานดีเด่น ประจำปี 2545  เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.  ครั้งที่ 38 วันที่ 9 กรกฎาคม 2545

          3.9  สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านธุรกิจแปรรูป ประจำปี 2552 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          3.10 ประธานกรรมการ (นายนิกร   ทะกลกิจ) ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๖” จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ  เมื่อวันที่    สิงหาคม  ๒๕๔๖

          3.11 ประธานกรรมการ (นายนิกร  ทะกลกิจ) ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗” จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ วันที่   ๒ ตุลาคม      ๒๕๔๗

          3.12 ประธานกรรมการ (นายนิกร  ทะกลกิจ) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554

          3.13 วิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับรางวัล เสาอากาศเงิน ในการประกวดวิทยุชุมชนต้นแบบดีเด่น ประจำปี  25

                                  

          4) ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ภายใต้การส่งเสริม กำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 6 ออกจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวของตนเอง และสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร สหกรณ์รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกเมล็ดในราคาท้องตลาดแต่ถ้ากรณีราคาท้องตลาดต่ำกว่าราคาประกัน สหกรณ์ ฯ รับซื้อในราคาประกันขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการขายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม

 

 

2.  แผนที่เดินทางไปสหกรณ์
 
นายนิกร ทะกลกิจ
ประธานกรรมการ

 

นางสุรีรัตน์    จอมแปง

  ผู้จัดการ
 ราคาสินค้า

 รายการ

 ราคา

ข้าวหอมะลิ 105         คัดพิเศษ   10 กก.

370

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 5 กก.

200

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 2 กก.

 85

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 1 กก.

 45

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 800 กรัม

 30

ข้าวกล้องมะลิ 105     คัดพิเศษ 2 กก.

 75         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved