สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทยคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

ชุดที่  39

 

  

นายนิกร ทะกลกิจ

ประธานกรรมการ

 

นายสมเชาว์ ดวงจันทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายอินทนนท์ นันซอรัตน์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นายสุภาพ สุนะ

กรรมการและเลขานุการ

 

นายประวัติ  บัวหอม

กรรมการ

 

นายนิคม ถุงคำ

กรรมการและเหรัญญิก

 

นายสำราญ อรัญญี

กรรมการ

 

นายศรีวรรณ  สิทธิตา

กรรมการ

 

นายณรงค์  ชำนาญ

กรรมการ

 

นายผล ลองวิลัย

กรรมการ

 

นายบุญชู  ใจใส

กรรมการ

 

 


         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved