สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทย


  

ฝ่ายจัดการ


   

 

 

นางสุรีรัตน์  จอมแปง

ตำแหน่งผู้จัดการ

   

 

 


นายสงัด              ปันติ๊บ
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแปรรูป

  
นายชุมพล          สิทธิราช
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 นายสกุล      ศิริพันธ์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายสุรีรัตน์  จอมแปง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางสาวนิตยา        สมน้อย

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปั๊มน้ำมัน

 

นาณัฏฐ์ปัฐพล จองคำแหลง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตลาด 


 นางสาวระภี  แก้วมณีบุต

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่แปรรูป


 นายโสภณ  นิลเลิศเกษม

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางนฤมล  สุธาศิลพรมแพร

ตำแหน่ง สมุห์บัญชี

 

นางสาวอิงอร  บุญทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล

 


 นางประภา  อรุณรัมย์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปั๊มน้ำมัน

 

นางสุรีย์มาศ  จิระยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายตลาด


 นายจำรัส   ชุมพู

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่แปรรูป

 


 นายธนพล  บัวผัน

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 นางกัลยวรรธณ์   บรรณศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 นางสาววิมลรัตน์  นวลดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

 


 

 

 

 

 

 

 

 นายพลเทพ  อุตะมะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 


 
นายบรรเจิด  ใจเมือง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่แปรรูป

 

 


 
นายวสันต์  บัวหอม 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 

นางศศิธร  ใจเมือง

ตำแหน่ง แม่บ้าน

 


 

 

นางสาวรัตนาภรณ์ ลักษณะกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

นายวัชระพงษ์   กิติวงศ์

ตำแหน่ง   พนักงานขับรถ

 

 

 นายดำรงศักดิ์  บรรณศาสตร์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 

นายถวิล  ทะกลกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 


 

 
 


 

 


     


 

 
  

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved