สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทย


  

ประวัติความเป็นมา


สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

ประวัติความเป็นมา

                        กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเจ้าหน้าที่

สำรวจและจัดตั้ง เข้ามาทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศ สภาพภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2520

เพื่อหาลู่ทางในการจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรในท้องที่ 5 ตำบล คือ ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย ตำบลบ้านโป่ง ตำบลเขื่อนผาก และตำบลโหล่งขอด มีคณะผู้ก่อตั้ง

สหกรณ์ จำนวน 193 คน ร้องขอจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร 

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2511 ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2520  เลขทะเบียน กสก.73/2520 สมาชิกแรกตั้ง 193 คน

ทุนเรือนหุ้น 9,650 บาท

 

 

 


         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved