สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทย 

{คุณสมบัติของสมาชิก{

 

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

            1. เป็นเกษตรกร อยู่ในท้องที่อำเภอพร้าว

            2. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด

            3. ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์

4. ทำการเกษตรในที่ดินขนาดพอสมควรและมีรายได้จากการเกษตรพอที่จะชำระหนี้ตามข้อผูกพัน 

    ที่มีต่อสหกรณ์ได้

            5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

            6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

            7. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ ใดๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่ที่ถูกออก

            8. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 

 

 

down load ใบสมัคร

 


         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved