สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทยการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

 

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด มีภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจ  1  แผนก   ดัง

1.  ธุรกิจสินเชื่อ 

 สหกรณ์ ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อนำไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ฯ ของสหกรณ์ วงเงินให้สมาชิกกู้ยืมแต่ละรายไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท/ปี  แบ่งตามวัตถุประสงค์อยู่   5  ประเภท ดังนี้

1.  เงินกู้ระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 150,000  บาท กำหนดชำระภายใน 1 ปี

                1.1   บุคคลค้ำประกันวงเงินสูงสุดไม่เกิน   100,000    บาท

                1.2   หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุด      150,000   บาท

                1.3   หุ้นค้ำประกันได้ร้อยละ  70  ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ วงเงินไม่เกิน 150,000  บาท

2.  วงเงินกู้ยืมระยะปานกลาง กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท   กำหนดชำระภายใน  5  ปี

3.  วงเงินกู้ยืมระยะยาว กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท กำหนดชำระภายใน  10  ปี

4.  วงเงินกู้วัสดุการเกษตร วงเงินสูงสุดไม่เกิน   50,000  บาท กำหนดชำระภายใน   1  ปี

5.  วงเงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

     5.1   เพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน   1,000,000  บาท กำหนดชำระภายใน 10 ปี  (120)  งวด

     5.2  เพื่อซื้อรถแทรกเตอร์/รถไถนาวงเงินไม่เกิน  1,000,000  บาทกำหนดชำระภายใน 5 ปี  (60)  งวด

     5.3   เพื่อซื้อรถยนต์ วงเงินไม่เกิน  1,000,000 บาทกำหนดชำระภายใน 5 ปี (60)  งวด

     5.4   เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ วงเงินไม่เกิน  80,000  บาท กำหนดชำระภายใน 3 ปี  (36)  งวด

     5.5   เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน  50,000 บาท กำหนดชำระภายใน 2 ปี  (24)  งวด

     5.6    เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน  30,000 บาทกำหนดชำระภายใน 2 ปี  (24)  งวด

 

 

2.  การรับฝากเงิน   สหกรณ์ฯรับฝากเงินจากสมาชิก โดยเปิดบริการรับฝาก – ถอน  ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . ทุกวันทำการ(วันจันทร์ – วันเสาร์)  สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากแก่สมาชิกสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ปัจจุบันสหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิกอยู่ 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.1 เงินฝากออมทรัพย์

      2.2     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        

 

  

3.  ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย    สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ตามความต้องการ  ได้แก่ วัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้คอยบริการที่ร้านค้าของสหกรณ์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . วันจันทร์ – วันศุกร์


 

4.  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกปีทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตทั้งพืชไร่ และพืชสวนตามแผนงาน ตามฤดูกาล หรือโครงการที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมแบบครบวงจร ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ต้นกระดาษ   

 

.   ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง     สหกรณ์ฯเริ่มเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตั้งแต่ปี   2545 เป็นสถานีบริการขนาด 4 ตู้ (8 มือจ่าย) โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  แก๊สโซฮอล์ 91   แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องทุกชนิด ในราคาที่ยุติธรรม  เริ่มเปิดสถานีบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 . ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สถานีบริการใหญ่ของสหกรณ์ และปั๊มหลอดซึ่งอยู่ตามสาขาหมู่บ้านของสมาชิก จำนวน 15

 

6.  ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย  สหกรณ์ ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ภายใต้การส่งเสริม กำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 6 ออกจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยการสนับสนุน

 

7.  ธุรกิจแปรรูป  (โรงสีข้าว)  สหกรณ์ฯ ได้ก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน จำนวน 2 โรงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์(เงินกู้ยืม) และเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถรองรับผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปออกจำหน่าย เป็นข้าวสาร  จำหน่ายให้กับสมาชิก และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โรงสี 1

โรงสี 2

ข้าวจ้าวขาวมะลิ 105


ข้าวกล้อง


ข้าวแอมเวย์
 

                 และนอกจากนั้นสหกรณ์ ยังได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลปี 2555/56 ร่วมกับองค์การคลังสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมถึงเพิ่มทางเลือก ช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับสมาชิกและชาวนา ทั้งข้าวนาปีและนาปรัง

 

                                การส่งเสริมปลูกข้าวครบวงจร สหกรณ์ ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวแบบครบวงจรร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด โดย สหกรณ์มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

                      1.  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกได้รับทราบ โดยการนัดประชุมประธานกลุ่มเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการ และนัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ตามกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านและชุมชน

                      2.   สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่บ้านประธานกลุ่ม หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                      3.  ประชุมชี้แจงเงื่อนไข รายละเอียดโครงการ วิธีปฏิบัติ ให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

                      4.  สหกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ไร่ละไม่เกิน 5,000 บาท ประกอบด้วย

                                4.1  เมล็ดพันธุ์ข้าว

                                4.2  ปุ๋ย ยา  น้ำมัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

                                4. 3  เงินทุน     

                      5.  สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตออกเยี่ยมแปลงผลิตข้าวในนาของสมาชิก และให้คำแนะนำแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการ

                      6.  มีการประกันราคารับซื้อขั้นต่ำให้กับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

                     7.  สหกรณ์รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกเมล็ดในราคาท้องตลาดแต่ถ้ากรณีราคาท้องตลาดต่ำกว่าราคาประกัน สหกรณ์ ฯ รับซื้อในราคาประกันขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ข่าวประชาสัมพันธ์

         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved