สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทย                    

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

     ใส่ใจสมาชิก        ธุรกิจก้าวไกล

      บริการฉับไว                ก้าวไกลด้วยความคิด

  เป็นมิตรทุกองค์กร        เอื้ออาทรต่อชุมชน

สหกรณ์มั่นคง           ยืนยงตลอดไป

 

 ภารกิจ (MISSION)

ภารกิจที่  1   พัฒนาธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งสหกรณ์ต่าง ๆ และภาคเอกชน

ภารกิจที่  2  พัฒนาและสร้างศรัทธาให้แก่สมาชิก ให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่การเป็นสมาชิกให้มีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

ภารกิจที่  3  พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน การบริการให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน

ภารกิจที่ 4  พัฒนาด้านบริหารจัดการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

 

    นโยบายของสหกรณ์ (Policy)

 

1.     ขยายการรับสมาชิกใหม่  ทั้งสามัญและสมทบ ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอพร้าว

2.     ส่งเสริมการระดมทุน โดยการระดมหุ้น  และเงินออมจากสมาชิก 

3.     ลดดอกเบี้ยเงินกู้  เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิก

4.     ส่งเสริม  และฟื้นฟูอาชีพ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ

5.     ขยายธุรกิจบริการ การตลาด และแปรรูปผลิตผล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

6.    ส่งเสริมอาชีพในหมู่สมาชิก  และพัฒนาอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีสหกรณ์

7.   ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก คู่สมรส  และชุมชน

8.  นำระบบการาบริหารงานยุคใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร  และมีการติดตามประเมินผล

9.  การบริหารธุรกิจ  ทำแบบครบวงจร  มีการขยายธุรกิจ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิกและชุมชน

 

 

 


         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved