สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ตราสัญลักษณ์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
download แบบฟอร์ม
ธุรกิจสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน กันยายน 2562  

สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ผิดนัดชำระหนี้

 

อำเภอเมือง

อำเภอป่าซาง

อำเภอบ้านโฮ่ง

อำเภอบ้านธิ

อำเภอลี้

อำเภอทุ่งหัวช้าง

อำเภอเวียงหนองล่อง

อำเภอแม่ทา

อำเภออื่นๆ


 

สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์
ประธานดำเนินการ
เบอร์โทรศัพท์
084-6113560


 ดอกเบี้ยเงินกู้

 รายการ

ร้อยละ / ปี 

 ฉุกเฉิน

12 

 สามัญ

 9

 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

 ประเภท

ร้อยละ / ปี 

 ออมทรัพย์

3.75

 

 


สหกรณ์เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.

 

 
249/2 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-563077  mail : james_lumpang@hotmail.com