ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
ประกาศสหกรณ์
แผนกลยุทธ์
ผลการดำเนินงาน
จรรยาบรรณบุคคลากร
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
การบริการ
กระดานข่าว

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สิทธิ ฝากเงิน
สิทธิ กู้เงิน
สิทธิ รับเงินปันผล
สิทธิ รับเงินเฉลี่ยคืน
สวัสดิการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของสหกรณ์
ใบสมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
สัญญายืมเงินเพื่อการศึกษา
คำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้น
คำขอเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
คำขอกู้สามัญทั่วไป
คำขอกู้ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด
สอ.กองบิน 7 จำกัด

Links มีประโยชน์
อัตราดอกเบี้ยธนาคารต่างๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์TOT
ทองคำวันนี้
ราคานำมัน


 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ศรีวิชัย       827-1-38642-5
 สุราษฎร์ธานี 807-1-20187-1
 ธนาคารกสิกรไทย 
 ย่อยโลตัส  56-2-023-63-3  
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สุราษฎร์ธานี 087-11-002646-0
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
สุราษฎร์ธานี 031-2-15031-8 

        สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจฯ  ร่วมกับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ-
ภูธรภาค 8    ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครื่อข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ขึ้น  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554    ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรมฯ   คือ
การพบปะเสวนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งหมด 11 สหกรณ์ฯ ด้วยกัน  คือ 
 1. สอ.ตำรวจฯ           2. สอ.ครู 
 3. สอ.สาธารณสุข      4. สอ.กองบิน 7  
 5. สอ.ร.25 พัน 3        6. สอ.จังหวัดทหารบก
 7. สอ.ศฝร.ภ.8           8. สอ.ร.พ.ทักษิณ
 9. สอ.นักสหกรณ์ฯ   10. สอ.นทีชัย(โรงเหล้า)
11. สอ.ราชภัฎฯ
           ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ด.ต.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯทำหน้าที่ประธานฯ
ในการเสวนาฯ ซึ่งลำดับแรกได้แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ คือ นายชวลิต   ปิยะกาญจน์
ประธานฯสอ.ครู ประธานชมรมฯ,  ด.ต.สุวิทย์  มากด้วง ประธานฯสอ.ตำรวจ รองประธานชมรม,
นายดิเรก แจ่มสุริยา ผู้จัดการสอ.ครู เลขานุการชมรม, นายประทักษ์ เพชรวารินทร์ ผู้จัดการ
สอ.ตำรวจฯเหรัญญิก และกรรมการทุกสหกรณ์เป็นกรรมการชมรม และได้รับรองในที่สัมมนา
ของสมาชิกชมรมฯเป็นที่เรียบร้อย โดยมีสหกรณ์จังหวัดเป็นที่ปรึกษาชมรมฯ

   
                               ประธานฯคณะกรรมการฯและผู้แทนเข้าร่วมประชุมเสวนาฯ
 
                                 ประธานฯคณะกรรมการฯและผู้แทนเข้าร่วมประชุมเสวนาฯ
 
                           ประธานฯและคณะกรรมการสหกรณ์ฯแนะนำตัวต่อสมาชิกชมรมฯ
  
 
                          ผู้จัดการ
และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯแนะนำตัวต่อสมาชิกชมรมฯ  
 
                             ชุดการแสดงมโนราของนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา
   
                        ชุดการแสดงของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำรวจฯ
  
                         ชุดการแสดงของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์นทีชัยฯ
 
                           ชุดการแสดงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์สาธารณสุขฯ
 
                         ชุดการแสดงของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ครูฯ
 
      ชุดการแสดงของและเจ้าหน้าที่สหกรณ์กองบิน7    และ สหกรณ์ศูนย์ฝึกอบรมภาค 8