สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
 ก่อตั้งเมื่อ 3 มิถุนายน 2523
                            สืบเนื่องจากการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกรในเขต
จังหวัดสกลนครและนครพนม ของ กรป.กลาง (ซึ่งปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ดังนี้ 
                 1.ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง ให้การสนับสนุนด้านการ
ผสมเทียมโค บุคลากร และ น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศ
                 2. รัฐบาลฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยฝ่าย
วัฒนธรรมและความร่วมมือ (นายฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้ประสานงาน) 
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการทุนการศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทย ไปฝึกอบรมใน
ประเทศฝรั่งเศส ด้านการผลิตเนื้อ การตัดเนื้อ การผสมเทียม ผลิตเมล็ดพืช
อาหารสัตว์ การบริหารระบบสหกรณ์  ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้าน
เกษตรและสหกรณ์มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์และสนับสนุนทุนสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งรถห้องเย็นใช้ขนส่งเนื้อ จากสหกรณ์ฯโพนยางคำ
สกลนครไปยังศูนย์ตัดแต่งและจำหน่ายที่กรุงเทพ
                 3.รัฐบาลออสเตรเลียโดยAsian Food Handling Bureau ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซากห้องที่ 1 (ประสานงานโดย ดร.วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม)
                 4.รัฐบาลเยอรมัน ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซากห้องที่ 2 
(ประสานงานโดยพลตรีชัยพฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์)
                 5.บริษัทเนสท์เล่(ประเทศไทย) จำกัด  ให้ทุนการศึกษาอัตราการเจริญ
เติบโตและปริมาณการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมสายพันธุ์ซิมเมนตัล

                  ปัจจุบัน(เมษายน พ.ศ.2552) มีสมาชิก  4,702 ราย   

                           นานกว่า  27 ปี ในการสร้างตราสินค้าในนาม
เนื้อโคขุนโพนยางคำหรือ เนื้อไทยเฟรนซ์ Thai-French Beef
ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาดเนื้อโคขุน
คุณภาพ สหกรณ์ฯ โพนยางคำ ต้องดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่
การเลี้ยงโคของสมาชิก การจัดหาพันธุ์ การผลิตอาหารข้น การชำแหละ
และตัดแต่งตามหลักสากล การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ จนได้เนื้อโค
ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค จากการเติบโตอย่างช้าๆ
แต่ก้าวย่างอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้า สร้าง
ความ มั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับนับได้ว่า สหกรณ์ฯ โพนยางคำ เป็นผู้
ผลิตและจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ เป็นต้นแบบ
ของการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตสอด
คล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนอย่างแท้จริง
 

เนื้อโคขุนโพนยางคำหรือเนื้อไทยเฟรนซ์ (Thai-French Beef)

 

               เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาดเนื้อโคขุน
คุณภาพ ซึ่งผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยและได้รับความเชื่อถือว่า
เป็นเนื้อที่มีคุณภาพสะอาด
ปลอดภัย โดยมีคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อโคที่นำเข้า
จากต่างประเทศ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability)ได้ ทั้งจาก SMS
บนมือถือ โดยพิมพ์ TM (เว้นวรรค)ตามด้วย Traceability Code
ที่ปรากฎบนป้าย
กำกับชิ้นส่วนเนื้อ แล้วส่งไปที่ 4545111 หรือ จาก www.thaitrace.net 
www.thaifrenchbeef.com

 

 

             คำว่า “คุณภาพ” ของ เนื้อโพนยางคำหมายรวมถึง
􀂋 คุณภาพด้านการผลิต เริ่มตั้งแต่พันธุ์โค การคัดเลือกโคขุน การเลี้ยงดู
อาหารข้น อาหารหยาบ การจัดการป้องกันโรค จนถึงส่งโรงฆ่าและชำแหละ
ที่มีมาตรฐาน
􀂋 คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ โดยการจัดระบบขึ้นทะเบียน
ลูกโคและโคขุนการบริการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่ การป้องกันรักษาโรคจาก
สัตวแพทย์ การผลิตอาหารข้นที่ปลอดสารต่างๆ การประเมินโคขุน มีระบบ
บันทึกข้อมูลทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากชิ้นเนื้อมายังตัวโคได้
โดยการใช้ระบบ RFID ที่ทันสมัย การให้ราคาตาม น้ำหนักซากอุ่นและระดับ
คะแนนไขมันแทรก  และมีรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และคำแนะนำของสหกรณ์

􀂋 คุณภาพของเนื้อ โดยผ่านการแปรสภาพและตัดแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ
เนื้อผ่านการบ่ม ตามหลักสากล มีการสุ่มตรวจหาจุลินทรีย์และสารตกค้างในเนื้อ 

                                                         
 


สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com