สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม

  

 x :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี  จำกัด ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง  x..


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  ขอเชิญประชุมประจำเดือน

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์

 2.50

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3.00

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก

 6.25

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน)

 5.50

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (ทัศนศึกษา)

 6.25

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (รถจักรยานยนต์)

 5.50

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (คอมพิวเตอร์)

 5.50

 เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (อาวุธปืน)

 6.25

 เงินให้กู้สามัญแกสมาชิก (พัฒนาคุณภาพชีวิต)

 6.25

 เงินให้กู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

      6.25     


 

นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา
ประธานกรรมการ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979