สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


 คณะกรรมการ

 ลำดับที่

 ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง  เบอร์โทร.
 1.  นายแพทย์ชรัตน์  วสุธาดา  ประธานกรรมการ 081-7394848
 2.   นายจเร ชุมเปีย  รองประธานกรรมการคนที่ 1 081-5769749
 3.  นางละเอียด  สีเข้ม  รองประธานกรรมการคนที่ 2 089-5444820
 4. นายปรีชา วงษ์ระกา  กรรมการและเลขานุการ 081-6522104
 5. นางสมจิต  ยาใจ  กรรมการและเหรัญญิก 081-3579377
 6. นางสาวอาภรณ์  ภูริจรรยาภัค  กรรมการ 090-9851389
 7. นางอาภรณ์ เฉยแสง  กรรมการ 081-5727007
 8.  นายสุพจน์ ชนะสิทธิ์  " 089-6066926
 9. นางพีรยา สกุลนิยมพร  " 08-7618-2112
 10.  นายวรเทพ บุญพงษ์  " 08-7139-8877
 11.  นางสาววาสนา อาศณรงค์กร  " 08-5390-9066
 12. นายอำนาจ  โพธิพัฒน์ 08-4945-3535
 13.  นายภูวดล กูรมะสุวรรณ  " 08-9930-6076
 14. นายเสมอ วุฒิ  " 08-7149-6939
.15.  นายมนูญ สัจจาธรรม  " 08-1299-2196

 

                                                        คณะกรรมการอำนวยการ

                                                    1.   นายแพทย์ชรัตน์         วสุธาดา                          ประธาน
                                                    2.   นายจเร                       ชุมเปีย                            กรรมการ
                                                    3.   นางละเอียด                สีเข้ม                               กรรมการ
                                                    4.   นางสมจิต                   ยาใจ                               กรรมการ
                                                    5.   นายปรีชา                  วงษ์ระกา                          เลขานุการ

                                                         คณะกรรมการเงินกู้

                                                    1.  นายเสมอ            วุฒิ                                      ประธาน
                                                    2.  นางพีรยา            สกุลนิยมพร                          กรรมการ              
                                                    3.  นส.อาภรณ์          ภูริจรรยาภัค                         กรรมการ
                                                    4.  นายภูวดล             กูรมะสุวรรณ                       กรรมการ 
                                                    5.  นายมนูญ             สัจจาธรรม                           เลขานุการ

 

                                                 คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

                                                     1. นายสุพจน์          ชนะสิทธิ์                    ประธาน
                                                     2. นายวรเทพ        บุญพงษ์                       กรรมการ 
                                                     3.  นายอำนาจ        โพธิพัฒน์                    กรรมการ
                                                     4.  นางอาภรณ์        เฉยแสง                      กรรมการ                    
                                                     5.  นส.วาสนา         อาศณรงค์กร               เลขานุการ     

  

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979