สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


การรับสมัครสมาชิก 

     สมาชิกสหกรณ์ คือ
1.  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์  และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
2.  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

       คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นผู้เห็นขอบในว้ตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3.  ก.  เป็นข้าราชการ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐหรือลูกจ้างประจำ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้หรือ
     ข.   เป็นข้าราชการบำนาญ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4.  เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
5.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

     การเข้าเป็นสมาชิก
     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร เป็นผู้รับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน/ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องมีผู้รับรอง
            * เมื่อคณะคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบติถูกต้องตามที่กำหนดไว้  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
            * ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

      ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องฃำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ  50  บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้

      การได้สิทธิในฐานะสมาชิก
ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
              สมาชิกต้องปฎิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์สำหรับสมาขิกแต่ละประเภททุกประการ

 

 

     

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979