สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


บุคลากร

 

     ชื่อ - ชื่อสกุล    นางอมรรัตน์  ปัญจวิกรม

    ตำแหน่ง :         ผู้จัดการ

    เบอร์โทร. :       08-6836-5515

 

     ชื่อ - ชื่อสกุล      นางศิริพร  เพ็ชรรื่น

    ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่การเงิน

    เบอร์โทร :          08-7942-3892

 

    ชื่อ - ชื่อสกุล      นางปรารถนา  วาโน

   ตำแหน่ง :           เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

   เบอร์โทร :          08-9117-5442

 

    ชื่อ-ชื่อสกุล       น.ส.พุทรา  ทวีทรัพย์

   ตำแหน่ง :          เจ้าหน้าที่ธุรการ

   เบอร์โทร :         08-1590-1278

 

    ชื่อ-ชื่อสกุล       น.ส.ศิริวรรณ  ศุภพร

    ตำแหน่ง :         เจ้าหน้าที่บัญชี

    เบอร์โทร :        08-7144-1268

   

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979