สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


  สหกรณ์ฯ แจ้งประกาศรับซื้อหุ้นพิเศษไม่จำกัด เริ่ม 1 สิงหาคม 2556 รายละเอียด

  แจ้ง สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านทราบ เรื่อง การลงวันที่ในสัญญาเงินกู้และหนังสือค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท, เอกสารแนบท้ายเพื่อประกอบการพิจารณา

  สหกรณ์ฯ จัดโครงการสัญจรพบสมาชิก เริ่ม 1 สค.-15 สค.56 รายละเอียด

  โครงการพิเศษการระดมทุนเป็นค่าหุ้น

  สวัสดิการ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979