สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


สินค้าและบริการ

1. การให้บริการเงินฝาก
     1.1 เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
     1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.00 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และไม่เสียภาษี

 2 การให้บริการเงินกู้
     2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ให้กู้เท่ากับเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนได้ 4 เดือน
     2.2 เงินกู้สามัญ ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ให้กู้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ผ่อนได้ 180 งวด      เงินกู้ 90 % ของทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
     2.3 เงินกู้โครงการบ้านออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ให้กู้สูงสุดเท่ากับราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผ่อนได้ 300 งวด  แต่รวมแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี ลดหย่อนภาษีได้
     2.4 เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ กู้ได้ 60,000 บาท ผ่อนได้ 36 งวด ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
     2.5 เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์  กู้ได้ 100,000 บาท ผ่อนได้ 36 งวด ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
     2.6 เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยาน ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี กู้ได้ 100,000 บาท ผ่อนได้ 36 งวด ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
     2.7 เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน กู้ได้ 100,000 บาท ผ่อนได้ 60 งวด ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ผ่อนแล้วอายุไม่เกิน 60 ปี

หลักฐานประกอบคำขอกู้
1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกัน
2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง

อัตราค้ำประกันสำหรับบุคคล
1. กู้ไม่เกิน ร้อยละ90ของค่าหุ้น สามารถค้ำประกันตนเองได้
2. กู้เกิน ร้อยละ90ของค่าหุ้น แต่ไม่เกิน    200,000 บาท  ใช้คนค้ำ 1 คน
3. กู้เกิน 200,000 บาท         แต่ไม่เกิน    400,000 บาท  ใช้คนค้ำ 2 คน
4. กู้เกิน 400,000 บาท         แต่ไม่เกิน    900,000 บาท  ใช้คนค้ำ 3 คน
5. กู้เกิน 900,000 บาท         แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท  ใช้คนค้ำ 4 คน
6. กู้เกิน 1,600,000 บาท      แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท  ใช้คนค้ำ 5 คนสมาชิกมีสิทธิ์ค้ำประกันได้ 4 คน

                 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออมทรัพย์   การให้สินเชื่อ   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

      สินเชื่อ

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

 รายการ

 อัตราร้อยละ

 1.  เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก

 6.25

 2.  เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก  (ทัศนศึกษา)

 6.25

 3.  เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (รถจักรยานยนต์)

 5.50

 4.  เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก  (คอมพิวเตอร์)

 5.50

 5.  เงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก (อาวุธปืน)

 6.25

 6.  เงินให้กู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

 6.25

 7.  เงินกู้โครงการบ้านออมทรัพย์                                       5.50                                    
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979