สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
บุคคลากร
การรับสมัครสมาชิก
การเปลี่ยนปลงค่าหุ้น
แบบฟอร์ม
สินค้าและบริการ
รายงานการประชุม
ระเบียบ
ข้อบังคับ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่

ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชม


ระเบียบว่าด้วยให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์
ระเบียบซื้อคอมพิวเตอร์
ระเบียบซื้อจักรยานยนต์
ระเบียบให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
กู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กู้จัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการ
ระเบียบว่าด้วยให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 (ใหม่)
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้พิเศษ(โครงการบ้านออมทรัพย์)

ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น (ใหม่)
ระเบียบการโอนสมาชิก
ระเบียบที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ระเบียบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยขน์
ระเบียบฝึกอบรม
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ระเบียบรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 รายการสินเชื่อ

 รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้สามัญ  6.25
 เงินกู้ฉุกเฉิน  6.25

 สิ้นเชื่ออื่น>>


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด  โทรสารและโทร.0-3931-4696,
โทร. 0-3932-7979