สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจของเรา
ระเบียบ/ประกาศ สหกรณ์ฯ
พรบ.สหกรณ์ / ข้อบังคับ
สินค้าและบริการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตารางการประชุมเงินกู้
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
sitemap

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ
  

 


  ประกาศล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อสินค้าและบริการสำหรับสมาชิก โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสุขภาพ  (รายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญฯ และกำหนดแบบฟอร์มใหม่ เริ่มใช้ 1 กันยายน 2562  (รายละเอียด)

ระเบียบ ว่าด้วยเงินการให้เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ( เอกสาร )

ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2562  ( เอกสาร )

ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  ( เอกสาร )

สหประกันชีวิต

ตัวอย่าง การเขียนใบคำขอเอาใบประกัน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาเงินกู้เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ( เอกสาร )

ตารางเงินกู้สามัญ ประจำปี 2562

ขอเชิญ SCAN QR CODE LINE@ หรือ id : @wnt2209c  เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูล

ประกาศ เรื่อง "การปรับประเภทเงินฝาก"  (รายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง "โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ ฉบับแก้ไข"  (รายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญและฉุกเฉิน ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2

ระเบียบ  ว่าด้วย การลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ที่เกิดจากการเป็นผู้ค้ำประกัน (ฉบับที่2) 

ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก

ประกาศ  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อมือถือและแท็บเล็ต

ประกาศ โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต  

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

    - การให้รางวัลแก่ผู้มีความภักดีต่อสหกรณ์

    - หลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    - การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558

    - โครงการเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

    -  โครงการการให้รางวัลเพื่อยกย่องชมเชยฯ   

    ตารางเงินกู้ ปี 2562 

 

  อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 1.ออมทรัพย์

 1.00

 2.ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

3. ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

2.50

 4.ประจำ 12 เดือน

 -

ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2560 

 


 

    นายมณเฑียร  เจริญผล

        ประธานกรรมการ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved