สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
กิจการของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบริการ
กระดานข่าว
บริการเงินกู้
บริการเงินฝากออมทรัพย์
การสมัครสมาชิกใหม่
แผนที่ตั้งสหกรณ์

ข้อบังคับ - ระเบียบ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ปีการเงิน 2552

แบบฟอร์มสหกรณ์
สหกรณ์

เบ็ดเตล็ด
ปฏิทินสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

   หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

              1. ติดต่อขอเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สหกรณ์ ฯ  (เปิดบัญชีได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ )

              2. เปิดบัญชีครั้งแรกต้องฝากเงิน  10,000  บาท ขึ้นไป  หากไม่ประสงค์จะนำเงินสดมาที่สหกรณ์ ฯ  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทกระแสรายวัน  หมายเลขบัญชี  116-6-02117-3  และหลักฐานการโอนไปยื่นที่สหกรณ์ ฯ  เพื่อปรับบัญชี

              3. สำหรับในการฝากเงินครั้งต่อไปต้องฝากเงินไม่ต่ำกว่า  1,000  บาท  /  ครั้ง  

              4. สำหรับการถอนเงินสามารถถอนได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้ง

  ขั้นตอนการฝากเงิน

              1. เขียนใบฝากเงิน

              2. ยื่นใบฝากเงินพร้อมสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  และเงินสด หรือหลักฐานการโอนเงินกรณีโอนเงินเข้าธนาคาร

              3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำการปรับสมุดเงินฝากให้กับผู้ฝากเงิน

           


 

 


นายสุวรรณชัย  ทองคำ
ประธานกรรมการ

โทรศัพท์ 085-6522499 link  ที่น่าสนใจ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved