สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
กิจการของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบริการ
กระดานข่าว
บริการเงินกู้
บริการเงินฝากออมทรัพย์
การสมัครสมาชิกใหม่
แผนที่ตั้งสหกรณ์

ข้อบังคับ - ระเบียบ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ปีการเงิน 2552

แบบฟอร์มสหกรณ์
สหกรณ์

เบ็ดเตล็ด
ปฏิทินสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


เงินกู้พิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

หลักเกณฑ์ในการกู้พิเศษ

1. นำหลักทรัพย์ (โฉนดที่ดีน,นส.3) ไปประเมินราคาที่สำนักงานที่ดิน (โดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เท่านั้น)

2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ครบ  1  ปี

3. นำใบประเมินราคาหลักทรัพย์ พร้อมหลักทรัพย์ ไปติดต่อกับสหกรณ์ และเขียนคำขอกู้พิเศษ

4. สหกรณ์ ฯ  ให้กู้เงินพิเศษได้  70% ของราคาประเมิน  พร้อมทั้งสามารถนำเงินทุนเรือนหุ้นจำนวน  100 % ของเงินทุน      
     เรือนหุ้นรวมในยอดเงินข้อกู้

5. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในคำขอกู้ คือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ
     2 ชุด

6. ยื่อคำขอกู้พิเศษได้ภายในวันที่   5   ของแต่ละเดือน

เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญ

เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน  (ผู้กู้สามารถรอรับเงินกู้ได้ทันที)

    - ไปติดต่อที่สหกรณ์ ฯ  พร้อมเขียนคำขอกู้สามัญให้ครบถ้วน (ผู้กู้สามารถกู้เงินได้  100%  ของเงินทุนเรือนหุ้นของท่าน)

    - ยื่นคำขอกู้ต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

    - เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำสัญญาเงินกู้

    - สมาชิกรอรับเงินกู้ที่ขอกู้กับเจ้าหน้่าที่การเงิน

เงินกู้สามัญใช้สมาชิกค้ำประกัน

   - กรอกแบบฟอร์มในคำขอกู้ให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชารับรองในคำขอกู้  พร้อมให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (ผู้ค้ำประกันค้ำได้ไม่เกิน  5    คน)  พร้อมทั้งแนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง  คนละ  1  ฉบับ  แนบมากับคำขอกู้   หากกรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ไม่ครบถ้วน หรือขาดหลักฐาน  ทางสหกรณ์ ฯ  จะไม่นำเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

    - เขียนหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อตัวผู้กู้ได้สะดวก  ที่หัวกระดาษคำขอกู้ ด้วย 

    - ยื่นคำขอกู้เงินได้ภายในวันที่  5   ของแต่ละเืดือน หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปในวันทำการถัิดไป

    - เจ้าหน้าที่จะนำเสนอรายชื่อผู้ยื่นกู้ให้คณะกรรมการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วผู้กู้สามารถมาเซ็นต์สัญญาได้ภายในวันที่ 25  ของแต่ละเดือน

    - เมื่อสมาชิกเซ็นต์สัญญาครบถ้วนเรียบร้อยทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันแล้ว  สหกรณ์ฯ  จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้กู้ในวันสิ้นเดือน

 

   เงินกู้ฉุกเฉิน 

 

หลักเกณฑ์ในการกู้เงินฉุกเฉิน

                 การกู้เงินฉุกเฉินรายปี

                          1. เขียนแบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินรายปี (ใบสีฟ้า) สามารถกู้ได้  3 เท่าของเงินเดือน  แต่ยอดเงินกู้ไม่เกิน 150,000  บาท

                          2. ยื่นคำขอกู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่รับผิดชอบแต่ละหน่วย เพื่อทำสิทธิในการกู้

                          3. ติดต่อขอรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน

                การกู้เงินฉุกเฉินรายเดือน

                          1. เขียนแบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินรายเดือน (ใบสีเหลือง) สามารถกู้ได้  50%  ของเงินเดือน  แต่ยอดเงินกู้ไม่เกิน 20,000  บาท ส่งเงินต้นได้ไม่เกิน  2  งวด

                          2. ยื่นคำขอกู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่รับผิดชอบแต่ละหน่วย เพื่อทำสิทธิในการกู้

                          3. ติดต่อขอรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน

                           

 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved