สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
กิจการของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบริการ
กระดานข่าว
บริการเงินกู้
บริการเงินฝากออมทรัพย์
การสมัครสมาชิกใหม่
แผนที่ตั้งสหกรณ์

ข้อบังคับ - ระเบียบ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ปีการเงิน 2552

แบบฟอร์มสหกรณ์
สหกรณ์

เบ็ดเตล็ด
ปฏิทินสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


 ใบเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน

 ใบเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้

 ใบลาออกจากสมาชิก

 ใบผัดส่งเงินงวดชำระหนี้

 ใบของดส่งเงินหุ้นรายเดือน

 ใบขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์


 

 


นายสุวรรณชัย  ทองคำ
ประธานกรรมการ

โทรศัพท์ 085-6522499 link  ที่น่าสนใจ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้พิเศษ  5.85 ต่อปี

เงินกู้สามัญ

 5.85 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.85 ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการซื้ออาวุธปืน  5.85 ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการ   4.00  ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   3.00  ต่อปี

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved