สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
กิจการของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบริการ
กระดานข่าว
บริการเงินกู้
บริการเงินฝากออมทรัพย์
การสมัครสมาชิกใหม่
แผนที่ตั้งสหกรณ์

ข้อบังคับ - ระเบียบ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ปีการเงิน 2552

แบบฟอร์มสหกรณ์
สหกรณ์

เบ็ดเตล็ด
ปฏิทินสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี   จำกัด   ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2502 ชื่อว่า     "สหกรณ์ครูสิงห์บุรี จำกัดสินใช้"ประเภท"ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน" หมายเลขทะเบียนที่ 34/10933 จากสมาชิกเริ่มก่อตั้ง  676  คน  สำนักงานตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านพักศึกษาธิการจังหวัด และในปี พ.ศ. 2505 สร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ในที่ดินราชพัสดุ   ต่อมาได้มี  พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ.  2511  ขึ้นใช้  เป็นผลให้เปลี่ยนชื่อจาก"สหกรณ์ครูสิงห์บุรี จำกัดสินใช้" มาเป็น"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด" เมื่อวันที่  9  เมษายน  2512  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน
 
            ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ได้เช่าที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ สร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารตึก 2 ชั้น 3 คูหา กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ในวงเงิน 300,000  บาท สร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นสำนักงานเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน 2516  มาจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตคณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีที่ดินและสำนักงานเป็นของตัวเอง และกว้างขวางกว่าปัจจุบันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกที่มาติดต่อกับสหกรณ์  จึงได้ซื้อที่ดินไว้อีก  2 แปลง  โดยมีเนื้อที่  3  งานเศษ  และ 6 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด จะมีสำนักงานและที่ดินเป็นของสมาชิกทุกคนอย่างเต็มภาคภูมิ


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved