สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด

ดำเนินธุรกิจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

ให้บริการกับสมาชิก ดังนี้

1. รับฝากเงินทุนเรือนหุ้น

2. รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

3. ให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

4. ให้บริการเงินกู้สามัญ

        4.1 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

        4.2 เงินกู้สามัญใช้สมาชิกค้ำประกัน

5. ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน 

         5.1  เงินกู้ฉุกเฉินรายเดือน

         5.2  เงินกู้ฉุกเฉินรายปี

 

       

 

 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved