สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันหนวดเขี้ยว อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     Please wait..........

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
กิจการของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบริการ
กระดานข่าว
บริการเงินกู้
บริการเงินฝากออมทรัพย์
การสมัครสมาชิกใหม่
แผนที่ตั้งสหกรณ์

ข้อบังคับ - ระเบียบ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ปีการเงิน 2552

แบบฟอร์มสหกรณ์
สหกรณ์

เบ็ดเตล็ด
ปฏิทินสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด)

2. เขียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อได้  บริเวณด้านบนส่วนที่ว่างของใบสมัคร

3. นำใบสมัครเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรองผู้สมัครเข้าสมาชิกสหกรณ์ ฯ ว่าปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นจริง

4. นำใบสมัครสมาชิกยื่นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด  ภายในวันที่  5 ของแต่ละเดือน (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนยื่นในวันทำการต่อไป)

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด  จะตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรายชื่อผู้สมัครสมาชิกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อที่ประชุมอนุมัติรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณ์ ฯ  จะดำเนินการหักเงินทุนเรือนหุ้นรายเดือนพร้อมค่าธรรมเนียมในวันสิ้นเดือนเป็นงวดแรก พร้อมออกใบรับเงินให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่ (ใบรับเงินจะส่งไปยังต้นสังกัดในแต่ละเดือน)
 link  ที่น่าสนใจ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved