สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
เมนู
โครงสร้างบริหาร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การรับสมัครสมาชิก
ธุรกิจและบริการ
ถามมาตอบไป
ติดต่อสหกรณ์

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศฝร.ภ.8
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านการดำเนินธุรกิจและบริการของสหกรณ์

การบริการของสหกรณ์

  1. บริการด้านการรับฝากเงิน
  2. บริการด้านสินเชื่อ 
  3. บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน

บริการด้านเงินฝากมี 3 ประเภท

*เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 4.00 / ปี

          เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากทุกวันสิ้นปี(ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

          สำหรับการถอน จะถอนเมื่อใดก็ได้ แต้ต้องมีเงินคงเหลือไว้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

*เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 / ปี

          เปิดบัญชีคั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จะฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยนำดอกเบี้ยทบต้น กรณีเงินฝากเหลือน้อยกว่า 5,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอดเบี้ยให้

          การถอนเงินฝาก ให้ถอนได้เดือนละ หนึ่งครั้ง หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียม การถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน

*เงินฝากประจำ

          ผู้ฝากรายหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า ห้าร้อยบาท สำหรับระยะเวลาฝากประจำไม่เกิน 12 เดือน

          ผู้ฝากรายหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า หนึ่งพันบาท สำหรับระยะเวลาฝากประจำเกินกว่า 12 เดือน

          สำหรับอัตราดอกเบี้ยจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

บริการด้านสินเชื่อ (เงินกู้)

*เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.85 / ปี

            วงเงินกู้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 10,000  บาท ใช้ค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน โดยให้ส่งเงินกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน สองงวดเดือน

             สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือน คงเหลือหลังจากหักรายการต่างๆ ของสหกรณ์แล้ว (ต้องมีเงินพอหัก)

*เงินกู้สามัญทั่วไป  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.85 / ปี

            1. เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์

            2. เงินกู้สามัญทั่วไป  ต้องอยู่ภายในจำกัดวงเงินและเงื่อนไขดังนี้

                - ผู้มีค่าหุ้นไม่ถึง 50,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 

                - ผู้มีค่าหุ้นตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท กู้ไดไม่เกิน 400,000 บาท

                - ผู้มีค่าหุ้นตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

                   สมาชิกผู้กู้สามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือน คงเหลือหลังจากหักรายการต่างๆ ของสหกรณ์แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน ส่งชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 96 งวด

                   หลักประกัน หากจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน  เงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท  ใช้บุคคลค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน

หลักเกณฑ์วิธีการส่งเงินงวดชำระหนี้

                  กำหนดให้ใช้วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หากสมาชิกมีความประสงค์ส่งชำระหนี้เป็นเงินสด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

                 - ชำระหนี้นอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา เช่น การชำระหนี้มากกว่าเงินค่างวด หรือการชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด

                 - ชำระเงินงวดปกติ แต่มีความประสงค์ต้องการชำระเป็นเงินสดให้ยื่นแบบตามที่สหกรณ์กำหนด พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และคราวหนึ่งได้ไม่เกิน 3 เดือน หากต้องการชำระเป็นเงินสดอีก ก็ให้ยื่นแบบฯ ใหม่

                   ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ชำระหนี้เป็นเงินสดข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าว แต่อย่างใด 

              

                              

 

 

 
 อัตราดอกเบี้ย

-ออมทรัพย์  4.00
-ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
-เงินกู้ ฉุกเฉิน  7.60
-เงินกู้ สามัญ  7.60
 รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


 

จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โดย

กรรมการ สอ.ศฝร.ภ.8

email. somchock08@hotmail.com

111