สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
เมนู
โครงสร้างบริหาร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การรับสมัครสมาชิก
ธุรกิจและบริการ
ถามมาตอบไป
ติดต่อสหกรณ์

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศฝร.ภ.8
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

  1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ ผ่านผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรอง
  2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50  บาท      ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
  3. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วลาออกต้องครบ 6  เดือน จึงจะสมัครใหม่ได้
  4. สมาชิกสามารถยื่นใบสมัคร และเข้าเป็นสมาชิกได้ทันที เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าหุ้นตามหลักเกณฑ์ และไม่ขัดคุณสมบัติตามข้อบังคับ

     คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

1.       มีสัญชาติไทย

2.       ปฏิบัติหน้าที่ราชการในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

3.       ไม่วิกลจริต, จิตฟั่นเฟือน, ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนผู้ไร้ความสามารถ, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.       มีความประพฤติดี  ซื่อสัตย์  เสียสละ รับผิดชอบ ประหยัดอดออมทรัพย์ มุ่งมั่นขยันประกอบอาชีพ

5.       เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

6.       พร้อมเข้ารับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

7.       ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

8.       มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ

9.       พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

 
 อัตราดอกเบี้ย

-ออมทรัพย์  4.00
-ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
-เงินกู้ ฉุกเฉิน  7.60
-เงินกู้ สามัญ  7.60
 รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


 

จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โดย

กรรมการ สอ.ศฝร.ภ.8

email. somchock08@hotmail.com

111