สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
สินค้าและบริการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัฐชีสหกรณ์
รูปภาพ picweb สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย  จำกัด

 

 

 

                

             ประวัติสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย  จำกัด
        สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย  จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพราะความต้องการของเกษตรกรเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพและขาดปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จึงมีความประสงค์จะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของสหกรณ์  และการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเสริมสร้างพลังของตนให้เข้มแข็ง โดยสหกรณ์ได้พิสูจน์ตนเองบนพื้นฐานของสหกรณ์  ทำให้สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างสง่างาม  ด้วยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  ไม่เสี่ยงต่อการล้มละลาย  ให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มชาวบ้านและองค์กรชุมชนอื่น ๆซึ่งการสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชนต้องใช้วิธีการสหกรณ์สามารถแบ่งผลประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม       
มีสิทธิเท่าเทียมกัน  สามัคคี  โปร่งใส  รับผิดชอบต่อสังคม  และเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น  ที่สำคัญได้ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

            ประวัติความเป็นมาของการใช้ชื่อสหกรณ์การเกษตร "สารภีโชคชัย จำกัด "เมื่อปี พศ.2516  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชุมชน  ได้เป็นแกนนำในการรวบรวมผุ้นำชุมชนในท้องถิ่นตำบลสารภี  และตำบลใกล้เคียง  ซึ่งสมัยนั้นเป็นท้องที่ของอำเภอโชคชัย  ยังไม่ได้แบ่งแยก  ไม่เป็นอำเภอหนองบุญมากในปัจจุบัน  โดยได้รวบรวมผู้นำเกษตรกร  และข้าราชการครูประชาบาล  จัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ไม่จำกัดสินใช้  ตั้งชื่อว่า "สหกรณ์โครงการสารภี"และได้ขอทุนสนับสนุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ในการจัดหาปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานมาช่วยเหลือสหกรณ์ เช่น ถังพ่นยา ข้าวสาร                                    

             ปี พ.ศ. 2518  เขตตำบลโชคชัย   ตำบลพลับพลา  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย  และผุ้ใช้น้ำเกษตรกรเกิดความเดือดร้อน  ต้องการแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ   ต้องการหาน้ำเพื่อทำการเกษตร  ขาดปัจจัยการผลิตต่างๆ  จึงต้องการสร้างธุรกิจชุมชนเป็นของตัวเองจึงได้จัดตั้งเป็น"สหกรณ์การเกษตรห้วยยาง ไม่จำกัดสินใช้" ต่อมา พ.ศ. 2519  ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ  สหกรณ์การเกษตรโชคชัย  จำกัด  เพราะสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอโชคชัย  ปี  พ.ศ. สหกรณ์โครงการสารภีและสหกรณ์การเกษตรโชคชัยได้พิจารณาร่วมกันว่าสหกรณ์ของตนเองเป็นองค์กรขนาดเล็ก  ไม่เข้มแข็งไม่สามารถช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่มวลสมาชิกได้จึงได้ขอจดทะเบียนควบสหกรณ์โครงการสารภีและสหกรณ์การเกษตรโชคชัย  จำกัด  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย  จำกัด"ตั้งแต่บัดนั้นโดยได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ควบเมื่อวันที่  1  เมษายน  2521 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา  33 ปี

      

                                     
 

 

 

 


262 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190 โทร.044-491549 แฟกซ์ 044-492854