สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
ที่ตั้ง
คณะกรรมการ
บุคคลากร
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
สหกรณ์ดีเด่น
วิธีสมัครสมาชิก
คู่มือสมาชิก

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
ธุรกิจ
webboard

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
รายงานประชุมใหญ่
รายงานการตรวจสอบกิจการ

Link ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง


   ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัดมี4 ประเภท คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์

                                               ธุรกิจสหกรณ์ มี 4 ประเภท

             1.  ธุรกิจสินเชื่อ

                       -  เงินกู้ระยะสั้น
                       -  เงินกู้ระยะปานกลาง
                       -  เงินกู้ระยะยาว

              2.  ธุรกิจรับฝากเงิน

                       - เงินฝากออมทรัพย์
                       -  เงินฝากสัจจะ
                       -  เงินฝากพิเศษ

              3.  ธุรกิจตลาด

                        -  ปุ๋ยเคมี
                        -  ยาปราบ,วัสดุอุปกรณ์
                        -  สินค้าฝากขาย
                        -  อาหารสัตว์
                        -  สินค้าอุปโภคบริโภค

             4.  ธุรกิจแฟรนไชส์

                       -  7 eleven

 

 

  
ประชุมใหญสามัญประจำปีครั้งที่ 46
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ศาลากลางประชาคมอำเภอตะโหมด
Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved