ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
ธุรกิจของสหกรณ์
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
สถานที่ตั้งสหกรณ์
WEBBOARD

กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

เว็บที่น่าสนใจ
สก.การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  18 ปี 2557-2558

 ลำดับที่

 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

นางประหยัด  ยอดน้ำคำ ประธานกรรมการ 089-2002115

 2

นายวินัย  ภู่เมือง รองประธานกรรมการ 081-9464920

 3

นายมงคล  ตันทวุทธ รองประธานกรรมการ 086-1284745

 4

นายเมทวี  แดงสกล

เลขานุการ

086-1341051

 5

นางสาวณัฐกานต์  สลุงอยู่

เหรัญญิก 025-9201943

 6

นายภิญโญ  ทองแย้ม กรรมการ 089-4548027

 7

นายพิณโย  พละกุล

กรรมการ 087-7555622

 8

นายธนูศักดิ์  อินทร์พล กรรมการ  089-1611365

9

นายวีรศํกดิ์  ระน้อย กรรมการ  087-0782411

10

นายจริต  โกฎค้างพลู กรรมการ  081-8212338

 11

นายวิมล  สงวนโสภณ กรรมการ  081-8524373

Copyright 2001-2004 -

THAIDANNISH  PATTANA  NIKOM  CO-OPERATIVE

- All Rights Reserved