ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
ธุรกิจของสหกรณ์
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
สถานที่ตั้งสหกรณ์
WEBBOARD

กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

เว็บที่น่าสนใจ
สก.การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  16

 ลำดับที่

 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

นายเมทวี  แดงสกล ประธานกรรมการ 089-2002115

 2

นายวินัย  ภู่เมือง รองประธานกรรมการ 081-9464920

 3

นายวิโรจน์  ชัชวาลย์ รองประธานกรรมการ 089-8010534

 4

นายสมพงษ์  พรมสงฆ์

เลขานุการ

085-4246677

 5

นางบุญมี  ดงหลง

เหรัญญิก 087-1205206

 6

นายอาทิตย์  สิงห์โตศิลป์ กรรมการ 081-3641835

 7

นายพิณโย  พละกุล

กรรมการ 087-7555622

 8

นายธนูศักดิ์  อินทร์พล กรรมการ  089-1611365

9

นายวีรศํกดิ์  ระน้อย กรรมการ  087-0782411

10

นายจริต  โกฎค้างพลู กรรมการ  081-8212338

 11

นายภิญโญ  ทองแย้ม กรรมการ  089-4548027

Copyright 2001-2004 -

THAIDANNISH  PATTANA  NIKOM  CO-OPERATIVE

- All Rights Reserved