ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
ธุรกิจของสหกรณ์
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
สถานที่ตั้งสหกรณ์
WEBBOARD

กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

เว็บที่น่าสนใจ
สก.การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  20 ปี 2559-2560

 ลำดับที่

 

 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

 

นางสำรวย  สีแก้ว

ประธานกรรมการ 089-200-2115

 2

 

นายมงคล  ตันทวุทธ รองประธานกรรมการ 086-128-4745

 3

 

นายเมทวี  แดงสกล รองประธานกรรมการ 086-134-1051

 4

 

นางสาวณัฐกานต์  สลุงอยู่

เลขานุการ

085-920-1943

 5

 

นางบุญมี  ดงหลง เหรัญญิก 087-120-5806

 6

 

นายสมพงษ์  พรมสงฆ์ กรรมการ 085-424-6677

 7

 

นายวีรศักดิ์  ระน้อย กรรมการ 089-080-0839

 8

 

นายอาทิตย์  สิงห์โตศิลป์ กรรมการ  081-364-1835

9

 

นายวินัย  ภู่เมือง กรรมการ  081-946-4920

10

 

นายวิมล  สงวนโสภณ กรรมการ  081-852-4373

 11

  นายวิรัช  อ่อนวรรณะ กรรมการ  082-230-6511

Copyright 2001-2004 -

THAIDANNISH  PATTANA  NIKOM  CO-OPERATIVE

- All Rights Reserved