ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
ธุรกิจของสหกรณ์
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
สถานที่ตั้งสหกรณ์
WEBBOARD

กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

เว็บที่น่าสนใจ
สก.การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  21 ปี 2560-2561

 ลำดับที่

 

 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

 

นางสำรวย  สีแก้ว

ประธานกรรมการ 089-200-2115

 2

 

นายเมทวี  แดงสกล

รองประธานกรรมการ 086-134-1051

 3

 

 

นายวินัย  ภู่เมือง รองประธานกรรมการ 081-946-4920

 4

 

 

นายอาทิตย์  สิงห์โตศิลป์

เลขานุการ

081-364-1835

 5

 

นางบุญมี  ดงหลง เหรัญญิก 087-120-5806

 6

 

นายสมพงษ์  พรมสงฆ์ กรรมการ 085-424-6677

 7

 

นายวีรศักดิ์  ระน้อย กรรมการ 089-080-0839

 8

 

นายธนูศักดิ์  อินทร์พล กรรมการ  089-161-1365

9

 

นางประหยัด  ยอดน้ำคำ กรรมการ  084-737-8467

10

 

นายวิมล  สงวนโสภณ กรรมการ  081-852-4373

 11

 

นายวิรัช  อ่อนวรรณะ กรรมการ  082-230-6511

Copyright 2001-2004 -

THAIDANNISH  PATTANA  NIKOM  CO-OPERATIVE

- All Rights Reserved