สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จำกัด
     Please wait..........
Untitled Document
Main menu
หน้าหลัก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
กรรมการ
พนักงานสหกรณ์
แผนที่
ธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
กฎหมายสหกรณ์ต่างประเทศ
พรบ.น่ารู้

ความรู้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
แผนพัฒนาสหกรณ์

ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัดกาญจนบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ


Untitled Document
   สินค้าที่มีจำหน่าย
ชื่อสินค้า
ราคา
(บาท)
     ปุ๋ยเคมี

     15-15-15 (ใบโพธิ์)
     15-15-15 (ม้าบิน)
     15-15-15 (ม้าในดาว)
     16-20-0 (ขุมทรัพย์)
     16-20-0 (ม้าบิน)
     16-20-0 (ม้าในดาว)
     46-0-0
     13-13-21 (แห่งชาติ)
     0-0-60
     35-5-0 (ม้าในดาว)
     16-8-8 (ม้าในดาว)
     ปุ๋ยอินทรีย์ (ใบโพธิ์)

700
1,000
780
690
930
710
800
820
750
710
620
570
     เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
     พันธุ์ 888
     พันธุ์ 979
     พันธุ์ 717
     พันธุ์ 911

100
130
110
110
     วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
     ยากำจัดศัตรูพืช
     อุปกรณ์น้ำประปา
     สินค้าอุปโภค-บริโภค

Untitled Document
  ข่าวสินค้าเกษตร
     ราคาตลาดสี่มุมเมือง
     ราคาสินค้าเกษตร
  ตอบปัญหาด้านการเกษตร

     การผลิต
     การปลูกพืช
     การเลี้ยงสัตว์
     การทำประมง
     การบำรุงรักษาดิน
     การรวมกลุ่ม/สหกรณ์
     การทำบัญชีสหกรณ์
     การทำกินพื้นที่ สปก.

  ข้อมูลด้านการเกษตร

     ข่าวการผลิต การตลาด
     พยากรณ์การเกษตรกร
     แผนที่เขตเศรษฐกิจ
     เตือนภัยด้านการเกษตร
     ราคาน้ำมันวันนี้                                       ประวัติสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จำกัด

          สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จำกัด  ได้รับการจดทะเบียน เมื่อ วันที่ 1  กุมภาพันธ์
2521  ประเภท สหกรณ์นิคม  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กสน. 56/2521  มีสำนักงานใน
ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน       คน
มีทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง                    บาท 
          จากที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำให้หมู่ที่ตั้ง
และตำบลที่ตั้งเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง  จนปัจจุบันสหกรณ์ฯ ตั้งอยู่ เลขที่ 1  หมู่ที่  4
ตำบลสหกรณ์นิคม  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  และปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 
2,436  คน   มีทุนเรือนหุ้น 6,159,200.00  บาท

    


สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จำกัด 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
โทร  0-3451-6392  โทรสาร  0-3451-6392