สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ถามมา - ตอบไป

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ " คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  33 "  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) จำกัด

 ลำดับที่

 ชื่อ - นามสกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1

นาย ช.ฐิติธร         เพ็ชญไพศิษฎ์

ประธานกรรมการ

0-5525-2468

 2

นายทรงศักดิ์         ม่วงพันธ์

รองประธานกรรมการ 1

0-5525-2468

 3

นายมังกร             ก่อกิจโรจน์

รองประธานกรรมการ 2

 0-5525-2468

 4

นายนิทัศน์            เจียมศรีพงษ์

รองประธานกรรมการ 3

 0-5525-2468

 5

นางอัมพร            อยู่พุ่ม

กรรมการเหรัญญิก

 0-5525-2468

 6

นางสาวพิมพ์ใจ     ปั่นโพธิ์

กรรมการเลขานุการ 

 0-5525-2468

 7

 

นายเอกชัย           ศักดิ์ทัศนา

กรรมการ 

 0-55252-468 

 8

 

ว่าที่ พ.ต.ชวลิต    เขตตลาด

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 9

 

นายณรงค์           หิรัญพงษ์

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 10

 

นางสาวศิรินาถ     บุญพิทักษ์

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 11

 นายมงคล            ด้วงหิรัญ

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 12

 

นายปริญญา         เชื้อปรางค์

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 13

 

นายประโลม         เณรแย้ม

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 14

 

นายโอภาส           จันทร์โต

 กรรมการ 

 0-55252-468 

 15

 

นายวีรวัฒน์          วัดประตูมอญ

 กรรมการ 

 0-55252-468 


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) จำกัด
209/21 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-2468  โทรสาร 0-5521-9475