สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ...
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด

ประวัติความเป็นมา


สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล  จำกัด ที่อยู่ 281 หมู่ 4  ถ. ตระการ – เขมราฐ  
ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี   34130 โทรศัพท์ 045-481136    ชื่อหัวหน้าองค์กร นางพลอยพิศ    อกนิษฐานนท์  ผู้จัดการ สหกรณ์การเกตษรตระการพืชผล  จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2513 โดยการคว้าสหกรณ์หาทุนเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตรจำนวนสมาชิกแรกตั้ง  13  กลุ่ม  533  คนทุนเรือนหุ้นเมื่อแรกตั้ง 39,850.00   บาทเงินกู้ภายนอกครั้งแรก  756,145.14  บาทวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน

 


ปรับปรุ่งล่าสุด 28/10/2554 12.13 น.

สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล  จำกัด
ที่อยู่ 281 หมู่ 4  ถ. ตระการ – เขมราฐ   ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล 
จ. อุบลราชธานี   34130
โทรศัพท์ 045-481136 โทรสาร 045-482313   

daoets@hotmail.com