สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
กระดานข่าว
สวัสดิการสำหรับสมาชิกสามัญ
สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
บริการของเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อสหกรณ์
ข่าวสารประจำเดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   :: xxx :: ::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด http://www.coopthai.com/uthaipbh :: xxx ::

 

 สหกรณ์ฯ เพิ่มวงเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญที่มีอายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน  วงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )  ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 250 งวด โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด ( มีข้อสงสัย โทรฯ สอบถามได้ที่เบอร์ 086-2138008 , 056-970161 , 056-970052 ในวันและเวลาราชการ ) 

  สหกรณ์ฯ เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ให้กู้ได้ไม่เกิน  15,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 15 งวด โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ  กำหนดด้วย 
  สหกรณ์ฯ  เปิดให้สมาชิกทุกประเภทสามารถกู้เงินสามัญโดยกู้จากทุนเรือนหุ้นของตนเองได้ 95% และได้รับเงินกู้สามัญในวันนั้นเลย  แต่มีข้อแม้  ต้องยื่นภายในวันที่ 1 - 13 ของทุกเดือน  ส่วนเอกสารหลักฐาน  ก็ใช้เหมือนกู้สามัญตามระบบ  โดยมีอัตราดอกเบี้ย  เป็นร้อยละ 6.15 ต่อปี 
  สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกยื่นกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ระยะเวลาการผ่อนชำระ 300 งวด  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี  สนใจสอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ จ้า
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ( สสธท. ) เปิดให้สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ เข้าสมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. รอบที่ 2 / 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2556   โดยผู้สมัคร จะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ และ ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบของ สสธท. จะต้องเป็นคู่สมรสของสมาชิก สสธท. และ เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ด้วย  รายละเอียดอื่น ๆ สอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ ( ขอแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ฯ )
สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาบุตร  ซึ่งนอกจากสมาชิกแล้ว ให้หมายรวมถึงครอบครัวของสมาชิกด้วย  ( คู่สมรส , บุตร/บุตรธรรม และพี่น้องร่วมสายโลหิตบิดามารดาเดียวกัน)  โดยกำหนดไว้ดังนี้  
 - ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6                        ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  100,000.- บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ต่ำกว่าปริญญาตรี               ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  150,000.- บาท
 - ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป                                    ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน  200,000.- บาท
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้ในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 

ประเภทเงินฝาก

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

 ออมทรัพย์

 3.60

 ออมทรัพย์พิเศษ

3.60

 ออมทรัพย์พิเศษ ผู้เกษียณฯ

3.65

 ประจำ 3 เดือน

3.70

 ประจำ 6 เดือน 

3.85

 ประจำ 12 เดือน 

 4.125

 ประจำ 24 เดือน

 4.125

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

 เงินกู้ฉุกเฉิน

  6.65

 เงินกู้สามัญ

 6.65

 เงินกู้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
(SME / ซื้อรถจักรยานยนต์ / ซื้อรถจักรยานไฟฟ้า /
  ซื้อคอมพิวเตอร์ / ซื้อกล้องดิจิตอล / เพื่อการศึกษา)

 5.65

 เงินกู้สามัญที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันทั้งหมด

6.15 

 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 5.50

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด
เลขที่ 358  หมู่ 3 ถนน รพช.สนามบินเก่า
ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมือง จังหวัด อุทัยธานี  61000
โทรศัพท์ , โทรสาร 056-970161 , 056-970052
โทรศัพท์มือถือ 086-2138008
e-mail : jeab_2186@hotmail.com

 
Copyright 2001-2004 - - All Rights Reserved