สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การเข้าเป็นสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์
บริการของสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ภาพข่าวกิจกรรม
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา

link หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

link ที่น่าสนใจ
google

สาระน่ารู้
จรรยาบรรณาบุคลากรสหกรณ์

ข่าวสาร
โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต


จำนวนผู้เข้าชม


                          

    โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต

................................

 

1.  ชื่อโครงการ               โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต

2.  เจ้าของโครงการ       สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์  จำกัด

3.  หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันในยุคภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจตกต่ำ  ผู้คนต่างละเลยการออมทรัพย์จนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไป   และอาจจะละเลยเศษเงินเพียงเล็กน้อยที่สามารถเก็บนำมาฝากได้   เมื่อเศษเงินเหล่านั้น ได้สะสมเป็นก้อนใหญ่และมีมูลค่ามาก    เราก็สามารถนำเงินที่สะสมจากการออมทรัพย์นั้นนำมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นและฉุกเฉินได้

               ฉะนั้นแล้วทางฝ่ายบัญชีจึงได้จัดทำโครงการ “เงินออมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต”ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจและชักชวนให้สมาชิกสหกรณ์ได้มาฝากเงินกันมากขึ้น   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัว  ได้หันมามีเงินออมกันเพิ่มมากขึ้น    โดยสมาชิกสหกรณ์จะได้ร่วมสนุกกับการจับรางวัลมากมายในโครงการนี้อีกด้วย

4.  วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อเป็นการชักจูงและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกได้หันมาออมทรัพย์กันเพิ่มมากขึ้น

             2.  เพื่อสร้างนิสัยให้กับสมาชิกในการออมทรัพย์

             3.  เพื่อเป็นการชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของทางสหกรณ์

5.  เป้าหมาย

          ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน  1,200,000  บาท

6.  กลุ่มเป้าหมาย

          สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์  จำกัด  จำนวน  1,000  คน

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

              1.  เตรียมการ

                  2.  ประชุมและวางแผนดำเนินโครงการ

                  3.  ร่างโครงการและเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

                  4.  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

                  5.  ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ 

กติกา

                  1.  ต้องนำเงินมาฝากโดยไม่มียอดถอน(ตั้งแต่  วันที่  1  กรกฎาคม  2552 -  31  มีนาคม  2556)

                  2.  เมื่อนำเงินมาฝาก  500  บาท ได้รับคูปอง  1  ใบ

  เมื่อนำเงินมาฝาก  700 -  999   บาทได้รับคูปอง   2   ใบ

  เมื่อนำเงินมาฝากตั้งแต่ 1,000 บาท  ได้รับคูปอง   3   ใบ

  เมื่อนำเงินมาฝากตั้งแต่  2,000  บาท  ได้รับคูปอง 6   ใบ

                  3.  ให้เปิดบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ใหม่   โดยให้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าประเภทออมทรัพย์   0.50  บาท

                         (ออมทรัพย์ 2.00 บาท และออมทรัพย์พิเศษ  3.00 บาท) 

 

 

 

ขั้นตอนการรับของรางวัล

           จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (ของทุกปีตามระยะเวลาของโครงการฯ)
โดยมีรางวัลใหญ่  1
รางวัล   รางวัลที่  2  มี  2  รางวัล  และมีรางวัลปลอบใจ  11 รางวัล

8.  งบประมาณ   ประมาณการไว้ที่  20,000  บาท

                       -  ค่าของรางวัล    18,000  บาท

                       -  ค่าบัตรคูปองสมาชิกโครงการ   1,000   บาท

                       -  ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  1,000   บาท

9.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

            เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2552  ถึง วันที่  31  มีนาคม   2556    

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

       1.  นายปาน           จ้อยชู            ประธานกรรมการ         ที่ปรึกษาโครงการ

       2.  นายประจักษ์     อินทร์พญา     ผู้จัดการ                      ที่ปรึกษาโครงการ

      3.  นางกมลวรรณ    เล็กเจริญศรี   สมุห์บัญชี                  ผู้บริหารโครงการ

      4.  นางเพ็ญศรี        มากทรัพย์      พนักงานบัญชี            ผู้ช่วยบริหารโครงการ

         5.  น.ส.อารีย์รัตน์    สุขสำราญ      พนักงานบัญชี            ผู้ช่วยบริหารโครงการ

         6.  น.ส.สุกัญญา     ศรีเมือง          พนักงานบัญชี            ผู้ช่วยบริหารโครงการ

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1.  เพิ่มจำนวนเงินฝากของสหกรณ์เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานเนื่องจากสมาชิกที่เข้าโครงการนี้จะไม่มี

การถอนเงินออกจากบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

          2.  เป็นการปลูกฝังให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักรักการออม    

.................................

 


 

        สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
136 ม.11 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร.0-5646-1013,0-5646-1990
www.coopthai.com/vscoop
Email: watsing.coop@gmail.com