สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การเข้าเป็นสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์
บริการของสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ภาพข่าวกิจกรรม
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา

link หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

link ที่น่าสนใจ
google

สาระน่ารู้
จรรยาบรรณาบุคลากรสหกรณ์

ข่าวสาร
โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต
โครงการสินเชื่อเพื่อการลงทุนร้านค้าชุมชน
โครงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าชุมชนและสมาชิก
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
โครงการขยายปั๊มชุมชนบางจากสาขาย่อย


 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

รายการ

 อัตราดอกเบี้ย

สมาชิกชั้น 1

7.00 บาท/ปี

สมาชิกชั้น 2

8.50 บาท/ปี

สมาชิกชั้น 3 

9.00 บาท/ปี 

สมาชิกชั้น 4   10.00 บาท/ปี
โครงการ
ลดดอกเบี้ย
 

 5.00 บาท/ปี 

โครงการ
จักรยานยนต์
   8.00 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ออมทรัพย์

1.50 บาท/ปี 

ออมทรัพย์พิเศษ 

2.50 บาท/ปี

โครงการเสริมสร้างฯ 
  - ออมทรัพย์ 

 2.00 บาท/ปี

 -ออมทรัพย์พิเศษ 

 3.00 บาท/ปี


 

 ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์                          

   
 

โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต

................................

 

1.  ชื่อโครงการ               โครงการเงินออมเพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิต

2.  เจ้าของโครงการ       สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์  จำกัด

3.  หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันในยุคภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจตกต่ำ  ผู้คนต่างละเลยการออมทรัพย์จนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไป   และอาจจะละเลยเศษเงินเพียงเล็กน้อยที่สามารถเก็บนำมาฝากได้       เมื่อเศษเงินเหล่านั้น ได้สะสมเป็นก้อนใหญ่และมีมูลค่ามาก          เราก็สามารถนำเงินที่สะสมจากการออมทรัพย์นั้นนำมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นและฉุกเฉินได้

               ฉะนั้นแล้วทางฝ่ายบัญชีจึงได้จัดทำโครงการ    “เงินออมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต”ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจและชักชวนให้สมาชิกสหกรณ์ได้มาฝากเงินกันมากขึ้น   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัว  ได้หันมามีเงินออมกันเพิ่มมากขึ้น       โดยสมาชิกสหกรณ์จะได้ร่วมสนุกกับการจับรางวัลมากมายในโครงการนี้อีกด้วย

4.  วัตถุประสงค์

               1.  เพื่อเป็นการชักจูงและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกได้หันมาออมทรัพย์กันเพิ่มมากขึ้น

               2.  เพื่อสร้างนิสัยให้กับสมาชิกในการออมทรัพย์

               3.  เพื่อเป็นการชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของทางสหกรณ์

5.  เป้าหมาย

          ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน  1,500,000  บาท  ภายใน  3  ปี

6.  กลุ่มเป้าหมาย

          สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์  จำกัด  จำนวน  1,500  คน

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

                  1.  เตรียมการ

                  2.  ประชุมและวางแผนดำเนินโครงการ

                  3.  ร่างโครงการและเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

                  4.  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

                  5.  ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ 

 กติกา

                  1.  ต้องนำเงินมาฝากโดยไม่มียอดถอน(ตั้งแต่  วันที่  1  พฤศจิกายน  2555 -  31  มีนาคม  2558

                  2.  ทุก  500  บาท ได้รับคูปอง  1  ใบ  

                  3.  ให้เปิดบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ใหม่   โดยให้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าประเภทออมทรัพย์   0.50  บาท    (ออมทรัพย์ 2.00 บาท) 

                  4.  ในระหว่างการดำเนินโครงการ  จะถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากไม่ได้

ขั้นตอนการรับของรางวัล

           จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (ของทุกปีตามระยะเวลาของโครงการฯ)  โดยมีรางวัลใหญ่  1 รางวัล   รางวัลที่  2  มี  2  รางวัล  และมีรางวัลปลอบใจ  11รางวัล

8.  งบประมาณ   ประมาณการไว้ที่  10,000  บาท

                       -  ค่าของรางวัล     8,000  บาท

                       -  ค่าบัตรคูปองสมาชิกโครงการ   1,000   บาท

                       -  ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  1,000   บาท

9.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

            เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2555   ถึง วันที่  31  มีนาคม  2558   

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          1.  นายประจักษ์     อินทร์พญา     ผู้จัดการ                      ที่ปรึกษาโครงการ

          2.  นางกมลวรรณ    เล็กเจริญศรี   สมุห์บัญชี                  ผู้บริหารโครงการ                

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1.  เพิ่มจำนวนเงินฝากของสหกรณ์เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานเนื่องจากสมาชิกที่เข้าโครงการนี้

จะไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

          2.  เป็นการปลูกฝังให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักรักการออม    

 

.................................

 


 

สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์  จำกัด
136 หมู่ 11 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โทรศัพท์ 0 5646 1013,0 5646 1990 โทรสาร 0 5646 1990
Email :
watsing.coop@gmail.com