สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
     Please wait..........

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของ นายแจ้ง สุขเกื้อ รองอธิบดีกรมการศาสนาซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยร่วมกับคณะผู้ก่อตั้ง ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ในนามของสหกรณ์ครูยะลา จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2506 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 71/11077 มีสมาชิกเริ่มแรกเมื่อจดทะเบียนทั้งสิ้น 204 คน ทุนดำเนินการเริ่มแรกเพียง 7,380 บาท และได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2506 โดยใช้ที่ทำการศึกษาธิการจังหวัดยะลาในศาลากลางจังหวัดยะลาเป็นสำนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512  ได้รับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด”

            ปี 2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ซื้อสำนักงานเป็นของตนเอง ณ อาคารเลขที่ 74/7 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในที่ดินราชพัสดุ ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้

            ปี 2529 ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สหกรณ์ฯ จึงได้จัดซื้อสำนักงานแห่งที่สอง เป็นตึก 3 ชั้นครึ่ง เลขที่ 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ทำพิธีเปิดห้องสำนักงานสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2529 และใช้เป็นสถานที่รับรอง การบริการ สมาชิกสหกรณ์อย่างกว้างขวาง และเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด

            ต่อมา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ได้เห็นชอบ และอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดซื้อห้อง 3 ชั้น อีก 2 คูหา ทางด้านข้าง ด้วยราคา 8,000,000.00 บาท และคณะกรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2550 ได้ดำเนินการจัดซื้อทั้ง 2 คูหา ด้วยราคา 7,998,000.00 บาท ได้โอนทรัพย์สินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 และได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ทั้งหลังเสียใหม่ เป็น 3 คูหา 3 ชั้นครึ่ง รวมทั้งได้ออกแบบต่อเติมโรงจอดรถยนต์ ด้านหลังอาคารให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์งานสหกรณ์ฯ โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงต่อเติม ทั้งสองรายการ ตั้งแต่ มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา....


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  375 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทร.073-212509,214473